Ocelové a ocelo-betonové konstrukce - KME/OK2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Pátek 5-6 (11:10-12:50)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Pátek 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student:
- Naváže na znalosti principů navrhování a posuzování spolehlivosti ocelových konstrukcí z bakalářského programu studia
- obeznámí se s navrhováním a posuzováním spolehlivosti ocelo-betonových konstrukcí
- obeznámí se se soustavou platných norem pro uvedené konstrukce včetně souvisejících norem pro zatíženíkonstrukcí
- porozumí podstatě posudku těchto konstrukcí z hlediska kriterií bezpečnosti, trvanlivosti a použitelnosti

Přehled látky

1. týden Od prvků a dílců k aplikaci ocelových nosných soustav v pozemním stavitelství
2. týden Nosné soustavy občanských objektů
3. týden Nosné soustavy v průmyslových objektech
4. týden Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti ocelových nosných soustav
5. týden Využití plastických rezerv ocelových nosných soustav
6. týden Vybrané příklady ocelových a spřažených nosných soustav
7. týden Návrh a posudek spřažených ocelo-betonových konstrukcí
8. týden Spřažené ocelo-betonové nosníky ? část A
9.týden Spřažené ocelo-betonové nosníky ? část B
10.týden Ocelo-betonové sloupy
11.týden Návrh, posudek, aplikace kriterií
12.týden Různé doplňky
13.týden Vybrané příklady efektivního uplatnění ocelo-betonových konstrukcí

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit kombinace namáhání působící na konstrukce
  • aplikovat pružnostní i plasticitní výpočet na spřažené ocelobetonové konstrukce
  • řešit konstrukční spoje pro ocelobetonové konstrukce
  • řešit úlohy prostorové konstrukce
  • umět vhodně zvolit transformační modely k určení odezvy konstrukce na zatížení
  • umět aplikovat získané znalosti při navrhování jednoduchých ocelových a spřažených konstrukcí

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovní. Vypracování modelu ocelové konstrukce.
Zápočty z předmětu KME/OK2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Ke zkoušce:
- Aktivní znalost odpřednášené látky a schopnost její aplikace při řešení konkrétních konstrukcí podle platných norem
- Schopnost popsat podstatu a postup posudku spolehlivosti pravděpodobnostní metodou SBRA

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička