Obnova památek - KME/OP

Garant

Cíle předmětu

Student:
- Se obeznámí s přehledem o hlavních mezinárodních dokumentů památkové péče a legislativou památkové péče v ČR
- seznámí se s hlavními historickými konstrukcemi staveb se zaměřením na principy používané na našem území.
- seznámí se se specifiky předprojektové přípravy a projektové dokumentace v procesu péče o stavební památky
- pochopí péči o historické střechy budov, přístupy k obnově staveb lidové architektury, ochranu a údržbu, stavební úpravy hradních zřícenin, péči o kamenné sochy a stavební památky.

Přehled látky

1. týden: Mezinárodní dokumenty památkové péče. Zákon o státní památkové péči, organizace oboru památkové péče v ČR. Specifika legislativních postupů týkajících zajištění stavebních akcí údržby a obnovy památkových objektů, problematika ochrany historických center měst a vesnic, přístupy k ochraně památek v ČR
2. týden: Předprojektová a projektová příprava v procesu péče o stavební památky (zaměření, fotodokumentace, inventarizace prvků, diagnostika, stavebně historický průzkum, průzkumy barevnosti fasád, archeologický výzkum, restaurátorské průzkumy, materiálové průzkumy)
3. týden: Předprojektová a projektová příprava v procesu péče o stavební památky (koncepční příprava, zásady obnovy a typy prezentace historické struktury památek, zpracování projektové dokumentace, projekt pro provedení stavby)
4. týden: Přehled užití konstrukcí podle historických období.
5. týden: Konstrukce historických staveb: zdivo, dřevěné stěny, stropy, klenby
6. týden: Konstrukce historických staveb: schodiště, vytápění, prevéty, vedení vody
7. týden: Konstrukce historických staveb: výplně otvorů, povrchové úpravy, doplňkové konstrukce
8. týden: Přístup k obnově památek lidové architektury (obecné přístupy, základní charakteristiky konstrukcí a přístupy k opravám:střechy, komíny, zděné stěny, dřevěné stěny, vodorovné nosné konstrukce,)
9. týden: Přístup k obnově památek lidové architektury: základní charakteristiky konstrukcí a přístupy k opravám (krovy, schodiště, podlahy, výplně otvorů, hospodářské stavby a jejich specifika)10. týden: Péče o střechy historických budov (hlavní zásady, opravy krytiny, opravy krovů, nadstřešního zdiva, oplechování)
11. týden: Péče o kamenné sochy a stavební památky (metodické a estetické principy přístupu, vybrané problémy při restaurování, technologie, průzkumy)
12. týden: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů: ( metodické přístupy, roztřídění přístupů, sloh zříceniny, památková hodnota, společenská funkce, koncepce oprav, provádění oprav, režim zříceniny)
13. týden: Preventivní péče o historické objekty a předměty v nich uložené.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhovat péči o staré konstrukce a jejich opravu
  • specifikovat zaměření a rozsah stavebních průzkumných prací
  • vytvořit dokumentaci stávajícího stavu objektu
  • vytipovat a posoudit poškozené a nevyhovující konstrukce v budově
  • osvojit si typologii a provozní a technické řešení památkových objektů

Požadavky na studenta

k zápočtu:
vypracováni a odevzdání semestrální práce podle individuálního vybraného památkového objektu: stanovení koncepce postupu předprojektové a projektové přípravy na základě terénního ohledání se stanovením optimálního způsobu rehabilitace objektu pro zadané Vybraný památkový objekt: stanovení koncepce postupu předprojektové a projektové přípravy na základě terénního ohledání se stanovením optimálního způsobu rehabilitace objektu pro zadané využití
zápočty z předmětu KME/OP získané v předchozích létech studia se neuznávají

ke zkoušce:
aktivní znalost odpřednesené látky se schopností její aplikace na problémy obnovy památek

Více informací o předmětu (portál ZČU)