Obhajoba DP - aplikovaná mechanika - KME/OAME

Garant

Cíle předmětu

Ověření schopnosti studenta
- k samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti ve specializaci Aplikovaná mechanika,
- zvolit vhodné metody řešení zkoumaného problému,
- použít teoretických poznatků získaných během studia,
- důkladně analyzovat daný problém Aplikované mechaniky s volitelným zaměřením na mechaniku vázaných systémů nebo mechaniku kontinua,
- prezentovat diplomovou práci, obhájit dosažené výsledky a jejich využitelnost v praxi.

Přehled látky

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v oboru Aplikovaná mechanika. Při přípravě na obhajobu vychází student z odborných posudků diplomové práce vypracovaných oponentem a vedoucím práce. Úkolem studenta je vyjádřit se ke všem připomínkám a podat doplňující vysvětlení k problematice práce. Způsob obhajoby konzultuje student s vedoucím práce. Vlastní obhajoba trvá cca 30 minut a má tři části: prezentaci diplomové práce, seznámení s posudkem oponenta a hodnocením vedoucího diplomové práce včetně reakce na jejich připomínky,doplňující dotazy a zhodnocení práce příslušnou komisí. Obhajobu lze uskutečnit pouze tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • zvládnout odbornou diskusi před komisí

Požadavky na studenta

Obhajoba diplomové práce probíhá ve formě ústní zkoušky před komisí. Při hodnocení je přihlédnuto jednak ke kvalitě práce samotné, k úrovni prezentace diplomové práce a k úrovni reakce studenta na položené otázky. V hodnocení je zohledněno hodnocení diplomové práce oponentem a vedoucím diplomové práce.
Je požadována zejména:
- systematičnost a samostatnost odvedené práce,
- konkrétní zvládnutí dílčích úkolů,
- schopnost kritického zhodnocení vlastních i převzatých výsledků, jakož i formulace správných závěrů a zjištění,
- schopnost představit svoji práci v písemné i ústní podobě.

Více informací o předmětu (portál ZČU)