Obhajoba diplomové práce - Výpočty a des - KME/OVD

Garant

Cíle předmětu

Ověření schopnosti studenta
- samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v oboru Výpočty a design,
- zvolit vhodné metody řešení zkoumaného problému,
- použít poznatky z mechaniky, konstruování a designu získaných během studia,
- prezentovat diplomovou práci a obhájit dosažené výsledky.

Přehled látky

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v oboru Výpočty a design. Při přípravě na obhajobu vychází student z odborných posudků diplomové práce vypracovaných oponentem a vedoucím práce. Úkolem studenta je vyjádřit se ke všem připomínkám a podat doplňující vysvětlení k problematice práce. Způsob obhajoby konzultuje student s vedoucím práce. Vlastní obhajoba trvá cca 30 minut a má čtyři části: představení diplomové práce, seznámení s posudkem oponenta a hodnocením vedoucího diplomové práce, reakce na jejich připomínky a na doplňující dotazy a zhodnocení práce příslušnou komisí. Obhajobu lze uskutečnit pouze tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • po absolvování tohoto předmětu dovede student prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky

Požadavky na studenta

Obhajoba diplomové práce probíhá ve formě ústní zkoušky před komisí. Při hodnocení je přihlédnuto jednak ke kvalitě práce samotné, k úrovni prezentace diplomové práce a k úrovni reakce studenta na položené otázky. V hodnocení je zohledněno hodnocení diplomové práce oponentem a vedoucím diplomové práce.

Je požadována zejména:
- systematičnost a samostatnost odvedené práce,
- konkrétní zvládnutí dílčích úkolů,
- schopnost kritického zhodnocení vlastních i převzatých výsledků, jakož i formulace
správných závěrů a zjištění,
- schopnost představit svoji práci v písemné i ústní podobě.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička