Obhajoba diplomové práce Stavitelství - KME/ODPS

Garant

Cíle předmětu

Ověření schopnosti studenta
- k samostatné tvůrčí při řešení problémů v oblasti pozemního stavitelství s využitím znalostí získaných studiem
- prezentovat diplomovou práci a dokázat obhájit předložený návrh.

Přehled látky

Při přípravě na obhajobu diplomové práce vychází student ze zpracovaného zadání téma diplomové práce a z odborného posudku oponenta a hodnocení práce vedoucím práce. Jeho úkolem je také vyjádřit se k případným připomínkám oponenta a vedoucího diplomové práce a podat doplňující vysvětlení k řešení problému v průběhu diskuse. Vlastí obhajoba trvá cca 30 minut. Obsahem je vlastí prezentace, seznámení se s posudkem oponenta a hodnocením vedoucího diplomové práce, reakce na jejich připomínky, zodpovězení doplňujících dotazů členů komise. Obhajobu lze uskutečnit pouze tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené studijním zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout řešení odborného problému s využitím znalostí teorie stavebních materiálů a konstrukcí
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci komplikovaných stavebních konstrukcí
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci technologických postupů provádění komplikovaných staveb
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci rekonstrukcí komplikovaných staveb

Požadavky na studenta

Obhajoba probíhá formou ústní zkoušky před komisí. Při hodnocení se přihlíží ke kvalitě samostatné práce, k úrovni prezentace diplomové práce, k úrovni reakce studenta na připomínky oponenta a vedoucího diplomové práce i ve všeobecné diskuzi. Při hodnocení se zohledňuje hodnocení diplomové práce oponentem a vedoucím diplomové práce.
Požadována je zejména:
- systematičnost a samostatnost při tvorbě odvedené práce
- zvládnutí konkrétních dílčích úkolů
- schopnost řešit zadaný problém komplexně
- schopnost prezentovat svoji práci v grafické, písemné i ústní podobě.

Více informací o předmětu (portál ZČU)