Obhajoba diplomové práce moderní budovy - KME/ODMB

Garant

Cíle předmětu

Ověření schopností studenta k samostatné tvůrčí činnost v oblasti návrhu, provádění, správy a řízení provozu moderních budov, zejména:
- navrhnout a vybrat vhodné řešení stavby a jejích konstrukcí s použitím novodobých materiálů a technologií,
- používat výpočetní techniku a profesionální software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
- vnímat užitečnost a flexibilitu stavby a optimalizaci jejích investičních a provozních nákladů i kvality vnitřního prostředí s výhledem možných budoucích úprav,
- prezentovat navržená řešení a výsledky práce.

Přehled látky

Při přípravě na obhajobu diplomové práce student vychází ze zpracovaného zadání tématu diplomové práce a z odborného posudku oponenta a hodnocení diplomové práce vedoucím. Jeho povinností je také vyjádřit se k případným připomínkám oponenta a vedoucího diplomové práce a podat doplňující vysvětlení k řešení problému v průběhu diskuse. Vlastí obhajoba trvá cca 30 minut. Obsahem je vlastní prezentace, seznámení komise s posudkem oponenta a hodnocením vedoucího diplomové práce, reakce na jejich připomínky, zodpovězení doplňujících dotazů členů komise. Obhajobu lze uskutečnit pouze tehdy, splnil-li student všechny podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Obhajoba diplomové práce probíhá formou ústní prezentace před komisí. Při hodnocení se přihlíží ke kvalitě samostatné práce, k úrovni prezentace diplomové práce, k úrovni reakce studenta na připomínky oponenta a vedoucího diplomové práce i ve všeobecné diskuzi. Při hodnocení se rovněž zohledňuje hodnocení diplomové práce oponentem a vedoucím diplomové práce.
  Požadována je zejména:
  - systematičnost a samostatnost při tvorbě diplomové práce
  - zvládnutí konkrétních dílčích úkolů
  - schopnost řešit zadaný problém komplexně
  - schopnost prezentovat svoji práci v grafické, písemné i ústní podobě.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)