Obhajoba bakalářské práce PS - KME/OBPS

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověření schopností studenta k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti návrhu a provádění pozemních staveb, zejména že:
1. úspěšně zvládl znalosti z oblastí navrhování a provádění pozemních staveb a jejich konstrukcí, včetně jejich rekonstrukcí a stavebních úprav, s použitím vhodných materiálů a technologií a s respektem k požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí,
2. umí aktivně používat výpočtové postupy a profesionální software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
3. má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence z příslušných odborností,
4. zvládá prezentovat navržená řešení a výsledky práce.

Přehled látky

Obhajoba bakalářské práce probíhá formou ústní prezentace před komisí. Při hodnocení se přihlíží ke kvalitě samostatné práce, k úrovni prezentace bakalářské práce, k úrovni reakce studenta na připomínky oponenta a vedoucího bakalářské práce i ve všeobecné diskuzi. Při hodnocení se rovněž zohledňuje hodnocení bakalářské práce oponentem a vedoucím bakalářské práce.
Požadována je zejména:
- systematičnost a samostatnost při tvorbě bakalářské práce,
- zvládnutí konkrétních dílčích úkolů,
- schopnost řešit zadaný problém komplexně,
- schopnost prezentovat svoji práci v grafické, písemné i ústní podobě.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout vhodný stavební materál
  • navrhnout vhodnou stavební konstrukci
  • posoudit navrženou stavební konstrukci staticky
  • zvolit vhodnou stavební technologii

Požadavky na studenta

Při hodnocení je posuzována kvalita předložené práce a argumentace obhajoby. Je požadována samostatnost a systematičnost práce, konkrétní zvládnutí úkolů a formulace zjištění a závěrů. Hodnotí se schopnost kritického zhodnocení vlastní práce i převzatých výsledků.

Více informací o předmětu (portál ZČU)