Obhajoba bakalářské práce - PMM - KME/OPMM

Garant

Cíle předmětu

Cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné práce ve zvoleném oboru. Hlavní důraz je kladen na výběr metod, vytvoření teoretického základu, analýzu podkladů a na vlastní studentův přínos k tématu.

Přehled látky

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium. Při přípravě na obhajobu vychází student z odborného posudku bakalářské práce vypracovaného vedoucím práce, eventuelně oponentem. Úkolem studenta je vyjádřit se ke všem připomínkám a podat doplňující vysvětlení k problematice práce. Vlastní obhajoba trvá cca 30 minut a sestává se z představení bakalářské práce, doplňujících dotazů a zhodnocení práce příslušnou komisí.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení je posuzována kvalita předložené práce a argumentace obhajoby. Je požadována samostatnost a systematičnost práce, konkrétní zvládnutí úkolů a formulace zjištění a závěrů. Hodnotí se schopnost kritického zhodnocení vlastní práce i převzatých výsledků.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)