Obhajoba bakalářské práce - KME/OBP

Garant

Cíle předmětu

Cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné práce ve zvoleném oboru. Hlavní důraz je kladen na výběr metod, vytvoření teoretického základu, analýzu podkladů a na vlastní studentův přínos k tématu.

Přehled látky

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium. Při přípravě na obhajobu vychází student odborného posudku bajkalářské práce vypracovaného vedoucím práce, eventuelně i oponenta. Úkolem studenta je vyjádřit se ke všem připomínkám a podat doplˇmující vysvětlení k problematice práce. Vlastní obhajoba trvá cca 0 minut a sestává se z představení bakalářské práce, doplňujících dotazů a zhodnocení práce příslušnou komisí.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • provést kinematickou analýzu vázaných mechanických soustav
  • formulovat a řešit úlohy statiky a dynamiky pro vázané mechanické soustavy
  • popsat a řešit deformačně-napjatostní charakteristiky pružných těles (nosník, prut,rám,lineární úlohy elastostatiky, elastotermodynamika)
  • popsat metody zjišťování a řešit experimentální modální charakteristiky mechanických soustav
  • použít numerické metody řešení úloh pro diskrétní mechanické soustavy popsat
  • řešit pohybové rovnice diskrétních mechanických soustav (kinetostatika a vlastní dynamika)

Požadavky na studenta

Při hodnocení je posuzována kvalita předložené práce a argumentace obhajoby. Je požadována samostatnost a systematičnost práce, konkrétní zvládnutí úkolů a formulace zjištění a závěrů. Hodnotí se schopnost kritického zhodnocení vlastní práce i převzatých výsledků.

Více informací o předmětu (portál ZČU)