Modelování stavebních konstrukcí - KME/MSK

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Čtvrtek 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu Stavitelství

Student
- se seznámí detailně s metodou konečných prvků, princip, se základními typy konečných prvků, se zásadami návrhu
- obeznámí se s prutovými, příhradovými a rámovými konstrukcemi, vlivem tuhosti styčníků na vnitřní síly
- obeznámí se s modelováním roštů, modelováním plošných konstrukcí-stěny, desky vnitřní síly, dimenzační vnitřní síly singularity pružného řešení, modelováním výztuh
- pochopí modelování interakce konstrukcí základů s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží


Přehled látky

1. týden Úvod do výpočtu stavebních konstrukcí metodou konečných prvků, základní typy konečných prvků, zásady návrhu
2. týden Prutové konstrukce, příhradové konstrukce, rámové konstrukce, vliv tuhosti styčníků na vnitřní síly,hustota dělení
3. týden Stabilita prutových konstrukcí, prostorové ztužení, ztužující prvky, hustota dělení
4. týden Modelování roštů,vnitřní síly,
5. týden Modelování plošných konstrukcí-stěny, vnitřní síly,dimenzační vnitřní síly singularity pružného řešení
6.-7. týden Modelování plošných konstrukcí-desky, vnitřní síly,dimenzační vnitřní síly, okrajové jevy,singularity pružného řešení, modelování výztuh plošných konstrukcí
8. týden Modelování sloupových podpor, vyhodnocení vnitřních sil, dimenzační vnitřní síly
9.-10 týden Modelování interakce konstrukcí základů s podložím, měkké a tuhé podloží, typy podloží
11.-12 týden Úvod do nelineárních výpočtů metodou konečných prvků, typy nelinearit
13.-14 týden Úvod do dynamických výpočtů metodou konečných prvků, základní úlohy dynamiky

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • využívat metodu konečných prvků při řešení konkrétních případů stavebních konstrukcí
  • modelovat prutové konstrukce a jednoduché deskové konstrukce
  • modelovat různé typy vazeb
  • modelovat zatížení jednotlivých prvků
  • analyzovat vnitřní síly pro dimenzování prvků především u prutových konstrukcí
  • analyzovat vliv tuhosti styčníku a vazeb na průběh vnitřních sil
  • analyzovat deformace statického modelu

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce na odpovídající úrovní

Více informací o předmětu (portál ZČU)