Mechanika vozidel - KME/MV

Garant

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Aplikace obecných teoretických poznatků z mechaniky na řešení silových a rychlostních poměrů u pohybujícího se silničního a kolejového vozidla. Adhezní poměry, valení kola a pneumatiky. Statická a kinematická analýzy mechanismů pomocí vektorového a maticového počtu. Geometrická syntéza zavěšení kol a řízení. Stacionární, kvazistatický pohyb vozidla. Základy teorie ozubených kol. Volné dvojkolí v koleji. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti. Dynamika vozidel ve svislém směru. Stabilita vozidel.

Přehled látky

Týden Přednáška
1. Valení vozidlového kola v rovině.
2. Valení pneumatiky na tuhé podložce bez boční síly a s boční silou.
3. Statická analýza mechanismů pomocí maticového počtu.
4. Kinematická analýza mechanismů pomocí vektorového a maticového počtu.
5. Základy kinematické syntézy vozidlových mechanismů. Kinematika zavěšení kol a řízení.
6. Syntéza zavěšení kola. Syntéza mechanismu řízení.
7. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti.
8. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti.
9. Stacionární (kvazistatický) pohyb vozidla po vozovce.
10. Základy teorie ozubených převodů. Styk kola s kolejnicí. Adheze mezi kolem a kolejnicí.
11. Dvojkolí. Síly působící na dvojkolí. Vedení vozidla v koleji. Volné dvojkolí v přímé koleji a v oblouku.
12. Dynamika kolejového vozidla ve svislém směru. Dynamické účinky u spalovacích motorů.
13. Stabilita vozidla, kritická rychlost.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  vypracování semestrální práce.
  Zápočty z předmětu KME/MV získané v předchozích letech studia se neuznávají.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.

  Doporučená literatura

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička