Mechanika pro design - KME/DMECH

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška ZS Čtvrtek 2-3 (08:25-10:05)
Cvičení ZS Čtvrtek 4-4 (10:15-11:00)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa v rovině.
Představit studentům statické řešení rovinných soustav těles pomocí analytických a grafických metod.

Přehled látky

1. týden:
Přednáška - Proč se mechanika přednáší designérům? Předmět mechaniky a její členění. Kinematika hmotného bodu, přímočarý pohyb.
Cvičení - Opakování základních pojmů z lineární algebry a vektorového počtu, matice, determinant, skalární součin, vektorový součin.
2. týden:
Přednáška - Křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika rovinného pohybu tělesa, posuvný pohyb.
Cvičení - Vyšetřování přímočarého rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu hmotného bodu.
3. týden:
Přednáška - Rotační pohyb tělesa. Obecný rovinný pohyb tělesa, základní rozklad.
Cvičení - Pohyb bodu po kružnici. Vyšetřování křivočarého pohybu hmotného bodu v rovině.
4. týden:
Přednáška - Základní pojmy statiky - síla a její určení, skládání sil, rozklad síly. Moment síly k bodu a k ose.
Cvičení - Vyšetřování posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa.
5. týden:
Přednáška - Varignonova věta. Silová dvojice. Základní věty statiky.
Cvičení - Skládání sil a rozklad síly - početně a graficky. Určování momentu síly k bodu.
6. týden:
Přednáška - Teorie silových soustav - náhrada, rovnováha, ekvivalence. Rovinná soustava sil o společném působišti. Obecná rovinná soustava sil.
Cvičení - Určování momentu síly k ose, užití Varignonovy věty. Silová dvojice.
7. týden:
Přednáška - Soustava rovnoběžných sil. Střed hmotnosti, Pappovy věty.
Cvičení - Analytické a grafické řešení silových soustav v rovině.
8. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha hmotného bodu v rovině.
Cvičení - Výpočet polohy středu hmotnosti, užití Pappových vět.
9. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha tělesa v rovině.
Cvičení - Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v rovině - úloha síly, úloha polohy.
10. týden:
Přednáška - Složení rovinných soustav těles. Ukázka simulace pohybu vybraných mechanismů.
Cvičení - Vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině - analytické a grafické řešení.
11. týden:
Přednáška - Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles metodou uvolňování - analyticky a graficky.
Cvičení - Vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině - dokončení. Ukázka modelů vybraných mechanismů. Zadání semestrální práce.
12. týden:
Přednáška - Prutové soustavy - styčníková metoda.
Cvičení - Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles - analytické a grafické řešení.
13. týden:
Přednáška - Statické řešení rovinných mechanismů - analytické a grafické řešení.
Cvičení - Statické řešení rovinných prutových soustav.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.
  Zápočet z předmětu KME/DMECH získaný v předchozích letech studia se neuznává.


  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních úloh.

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)