Mechanika B - KME/MECHB

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Čtvrtek 1-3 (07:30-10:05)
Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa v rovině. Student se dále seznámí s
- kinematickým řešením rovinných mechanismů,
- se statickým řešením rovinných soustav těles pomocí analytických a grafických metod.

Přehled látky

1. týden:
Přednáška - Předmět mechaniky a její členění. Kinematika hmotného bodu, přímočarý pohyb. Vratné pohyby - technické aplikace.
Cvičení - Vyšetřování přímočarého rovnoměrného, rovnoměrně zrychleného a nerovnoměrného pohybu hmotného bodu.
2. týden:
Přednáška - Pohyb bodu po kružnici. Křivočarý pohyb hmotného bodu v rovině. Kinematika rovinného pohybu tělesa, posuvný pohyb - paralelogram, rotační pohyb tělesa.
Cvičení - Vyšetřování křivočarého pohybu hmotného bodu v rovině. Vyšetřování posuvného pohybu tělesa.
3. týden:
Přednáška - Obecný rovinný pohyb tělesa, základní rozklad. Aplikace, příklady.
Cvičení - Vyšetřování rotačního pohybu tělesa. Vyšetřování obecného rovinného pohybu tělesa aplikací základního rozkladu.
4. týden:
Přednáška - Pól pohybu tělesa. Současné pohyby těles v rovině, obecný rozklad. Aplikace, příklady. Pólová věta.
Cvičení - Aplikace obecného rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa. Ukázky rovinných modelů základních čtyřčlenných mechanismů včetně animace jejich pohybu. Vyšetřování pólů pohybu užitím pólové věty u těchto mechanismů.
5. týden:
Přednáška - Základní pojmy statiky - síla a její určení, skládání sil, rozklad síly. Metoda vláknového polygonu. Moment síly k bodu a k ose. Varignonova věta. Silová dvojice.
Cvičení - Skládání sil a rozklad síly - početně a graficky. Určování momentu síly k bodu a k ose, užití Varignonovy věty.
6. týden:
Přednáška - Základní věty statiky. Práce a výkon síly a momentu. Rovinná soustava sil o společném působišti. Obecná rovinná soustava sil. Podmínky náhrady, rovnováhy a ekvivalence. Příklady.
Cvičení - Skládání silových dvojic. Analytické a grafické řešení silových soustav v rovině. Zadání semestrální práce.
7. týden:
Přednáška - Soustava rovnoběžných sil. Střed hmotnosti, Pappovy věty. Příklady použití.
Cvičení - Výpočet polohy středu hmotnosti, užití Pappových vět.
8. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha hmotného bodu v rovině. Aplikace, příklady.
Cvičení - Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v rovině - úloha síly, úloha polohy.
9. týden:
Přednáška - Uložení a rovnováha tělesa v rovině. Aplikace, příklady.
Cvičení - Vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině - analytické a grafické řešení.
10. týden:
Přednáška - Složení rovinných soustav těles. Ukázka simulace pohybu vybraných vícečlenných mechanismů. Kinematické řešení rovinných mechanismů. Příklady.
Cvičení - Kinematické řešení rovinných mechanismů - analytické a grafické řešení.
11. týden:
Přednáška - Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles metodou uvolňování - analyticky a graficky. Aplikace na příkladech.
Cvičení - Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles - analytické a grafické řešení.
12. týden:
Přednáška - Prutové soustavy - styčníková metoda. Aplikace na příkladech.
Cvičení - Statické řešení rovinných prutových soustav.
13. týden:
Přednáška - Statické řešení rovinných mechanismů - analytické a grafické řešení. Aplikace na příkladech.
Cvičení - Statické řešení rovinných mechanismů - analyticky a graficky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán. Zápočet z předmětu KME/MECHB získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních úloh.
  Charakteristika zkoušky: kombinovaná (písemná a ústní).
  Struktura písemné části zkoušky:
  2 příklady: 1 z kinematiky hmotného bodu a 1 ze statiky hmotného bodu
  (á 3 body za správné řešení, max. 6 bodů)
  2 příklady: 1 z kinematiky tělesa a 1 ze statiky tělesa
  (á 4 body za správné řešení, max. 8 bodů)
  2 příklady: 1 z kinematiky rovinných mechanismů a 1 ze statiky rovinných soustav těles
  (á 5 bodů za správné řešení, max. 10 bodů)
  Z písemné části zkoušky je možné získat max. 24 bodů. Pro úspěšné absolvování písemné
  části zkoušky je nutné získat alespoň 6 bodů z příkladů z kinematiky a alespoň 6 bodů
  z příkladů ze statiky.
  Požadavky na ústní část zkoušky: aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat
  získané poznatky na řešení konkrétních úloh.

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)