Mechanika 1 - KME/MECH1

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů
- kinematiky hmotného bodu
- statiky hmotného bodu
- kinematiky tělesa ve 2D prostoru
- statika tělesa ve 2D a 3D prostoru

Přehled látky

1. týden: Předmět mechaniky, rozdělení. Kinematika bodu, přímočarý pohyb bodu.
2. týden: Křivočarý pohyb bodu v rovině a prostoru. Kinematika tělesa. Posuvný pohyb v rovině.
3. týden: Rotační pohyb tělesa, obecný rovinný pohyb, základní rozklad.
4. týden: Pól, polodie, střed zrychlení. Pole rychlosti a zrychlení. Současné pohyby těles v rovině, obecný rozklad.
5. týden: Síla - určení a skládání. Moment síly k bodu a ose. Varignonova věta.
6. týden: Silová dvojice, základní věty statiky. Silové pole, práce a výkon síly a momentu.
7. týden: Účinnost mechanických soustav. Silové soustavy. Síly o společném působišti.
8. týden: Obecná soustava sil, rovnoběžné síly. Střed hmotnosti.
9. týden: Aplikace středu hmotnosti. Uložení a rovnováha bodu v rovině (včetně pasivních účinků).
10. týden: Uložení a rovnováha bodu v prostoru (včetně pasivních účinků).
11. týden: Uložení a rovnováha tělesa v rovině (včetně pasivních účinků).
12. týden: Spojité zatížení, základní úlohy tělesa.
13. týden: Uložení a rovnováha tělesa v prostoru (ideální kinematické dvojice).

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat statický a kinematický stav hmotného bodu a tělesa
  • volit vhodné metody výpočtu pro určení silových a kinematických poměrů bodů a těles
  • řešit analyticky a graficky kinematiku bodu a tělesa
  • určit polohu středu hmotnosti hmotných objektů
  • řešit analyticky a graficky silové poměry hmotného bodu a tělesa
  • charakterizovat základní kinematické dvojice technického uložení bodu a tělesa

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán. Zápočty z předmětu KME/MECH1 získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.
Charakteristika zkoušky: Zkouška z předmětu KME/MECH 1 má pouze písemnou formu. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomocné materiály. Každý student prokáže u zkoušky svoji totožnost kartou JIS a indexem (oba tyto doklady současně, jinak nebude ke zkoušce připuštěn) a ke zkoušce si přinese dostatečný počet čistých papírů formátu A4, psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku.

Struktura písemného testu
1. Šest základních otázek (á 2 body za správnou odpověď, max. 12 bodů). Nutno získat minimálně 2 body ze statiky a 2 body z kinematiky.
2. Čtyři příklady z kinematiky a statiky hmotného bodu (á 3 body za správné řešení, max. 12 bodů). Nutno získat minimálně 2 body ze statiky a 2 body z kinematiky.
3. Čtyři příklady z kinematiky a statiky tělesa (á 4 body za správné řešení, max. 16). Nutno získat minimálně 3 body ze statiky a 3 body z kinematiky.
4. Maximální počet bodů z písemné zkoušky je 40 bodů.

Hodnocení zkoušky
34 až 40 bodů - výborně,
26 až 33 bodů - velmi dobře,
18 až 25 bodů - dobře,
0 až 17 bodů - nevyhověl.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)