Mech. pošk. a poruš. stav. konstrukcí - KME/PORS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Petr Brož, DrSc. Přednáška UF 207 ZS Středa 7-9 (13:00-15:35)
Doc. Ing. Petr Brož, DrSc. Cvičení UC 410 ZS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student:
se obeznámí:
- se základy lomové mechaniky a únavy materiálu
- s problematikou mechanického poškozování a porušováni stavebních konstrukcí, s predikcí životnosti
- se základními typy kolapsu betonu - příklady selhání křehkých a kvazikřehkých materiálů. Materiálové modely. Numerická a experimentální analýza porušení
s stochastickou teorií porušení betonu,šířením kohezivních diskrétních trhlin v železobetonových nosnících
- pochopí materiálové modely, numerickou a experimentální analýzu porušení

Přehled látky

1. týden - Úvod, základní pojmy a definice
2. týden - Fyzika a proměnné poškození. Termodynamika a měření poškození. Jednoosý model poškození
3. týden - Izotropní modely poškození pro víceosou napjatost. Lokalizace poškození a iniciace mezotrhlin
4. týden - Koncentrace napětí. Kritérium energetické rovnováhy. Rozbor okolí kořene trhliny
5. týden - Faktory intenzity napětí. Kritéria pro šíření trhliny
6. týden - Houževnatý kolaps. Rychlý výpočet selhání konstrukce. Základní případy. Numerická analýza
7. týden- Příklady houževnatého kolapsu. Únavové poškození ? růst trhlin a predikce životnosti. Konstrukční prvky s vruby namáhané únavou
8. týden - Mechanika porušení v kovech. Materiálové charakteristiky. Zkoušky houževnatosti. Aplikace na konstrukce
9. týden - Základní typy kolapsu betonu ? příklady selhání křehkých a kvazikřehkých materiálů. Materiálové modely. Numerická a experimentální analýza porušení
10. týden - Stochastická teorie porušení betonu. Šíření kohezivních diskrétních trhlin v železobetonových nosnících
11. týden - Potrubní konstrukce, přehrady, styčníky. Metodika tolerance poškození
12. týden - Kompozitní materiály vyztužené vlákny. Charakteristiky porušení kompozitů s kovovou matricí
13. týden - Mechanizmy zpevnění. Pevnost v tahu vláknitých kompozitů. Lomová houževnatost

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat řízení testu silou nebo posunem
  • provést zkoušku tahem ocelí
  • aplikovat funkci poddajnosti pro beton
  • provést plastickou analýzu nosníků a rámových konstrukcí
  • orientovat se v pojmech bezpečnosti a poruchovosti konstrukcí
  • popsat kontrolu jakosti projektových prací

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace při posuzování a poškozování a porušování konstrukcí

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička