Kinematika - KME/KIN

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky
- kinematiky bodu (přímočarý a křivočarý pohyb)
- kinematiky tělesa (rovinný a prostorový pohyb)
- vyšetřování křivostí trajektorií a obálek
- kinematiky rovinné soustavy těles (analytické a grafické řešení)

Přehled látky

1) Předmět kinematiky, rozdělení. Kinematika bodu, přímočarý pohyb.
2) Křivočarý pohyb bodu v rovině a prostoru.
3) Kinematika tělesa. Posuvný pohyb v rovině.
4) Rotační pohyb tělesa. Obecný rovinný pohyb tělesa. Základní rozklad.
5) Pól, polodie, střed zrychlení. Pole rychlosti a zrychlení.
6) Vyšetřování středů křivosti trajektorií a obálek (analyticky).
7) Prostorový pohyb tělesa. Posuvný a sférický pohyb.
8) Obecný prostorový pohyb tělesa, rychlostní šroub.
9) Složení soustav. Kinematické řešení jednoduchých rovinných mechanismů (analytické řešení).
10) Kinematické řešení jednoduchých rovinných mechanismů (grafické řešení).
11) Kinematické řešení složených rovinných mechanismů (analytické řešení).
12) Kinematické řešení složených rovinných mechanismů (grafické řešení).
13) Kinematické řešení soustav s ozubenými koly.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit kinematiku bodu
  • charakterizovat kinematiku tělesa (rovinný pohyb)
  • určit středy křivosti vybraných trajektorií bodů a obálek
  • posoudit kinematický stav tělesa (prostorový pohyb)
  • realizovat analytické kinematické řešení rovinné soustavy těles
  • realizovat grafické kinematické řešení rovinné soustavy těles (rychlosti)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán. Zápočty z předmětu KME/KIN získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.
Charakteristika zkoušky: Zkouška z předmětu KME/KIN má pouze písemnou formu. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomocné materiály. Každý student prokáže u zkoušky svoji totožnost kartou JIS a indexem (oba tyto doklady současně, jinak nebude ke zkoušce připuštěn) a ke zkoušce si přinese dostatečný počet čistých papírů formátu A4, psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku.

Struktura písemného testu
1. Šest základních otázek (á 2 body za správnou odpověď, max. 12 bodů).
2. Čtyři příklady z kinematiky bodu a tělesa (á 3 body za správné řešení, max. 12 bodů).
3. Čtyři příklady z kinematiky soustavy těles (á 4 body za správné řešení, max. 16).
4. Maximální počet bodů z písemné zkoušky je 40 bodů.

Hodnocení zkoušky
34 až 40 bodů - výborně,
26 až 33 bodů - velmi dobře,
18 až 25 bodů - dobře,
0 až 17 bodů - nevyhověl.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička