Kinematika - KME/KIN

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Přednáška US 217 ZS Čtvrtek 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. Cvičení UP 115 ZS Úterý 1-2 (07:30-09:10)
Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Úterý 3-4 (09:20-11:00)
Ing. Zdeňka Rendlová, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Úterý 8-9 (13:55-15:35)
Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Úterý 3-4 (09:20-11:00)
Ing. Zdeňka Rendlová, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Úterý 8-9 (13:55-15:35)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. Cvičení UP 115 ZS Čtvrtek 9-10 (14:50-16:30)
Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Cvičení UN 448 ZS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky
- kinematiky bodu (přímočarý a křivočarý pohyb)
- kinematiky tělesa (rovinný a prostorový pohyb)
- vyšetřování křivostí trajektorií a obálek
- kinematiky rovinné soustavy těles (analytické a grafické řešení)

Přehled látky

1) Předmět kinematiky, rozdělení. Kinematika bodu, přímočarý pohyb.
2) Křivočarý pohyb bodu v rovině a prostoru. Kinematika tělesa (rozdělení, posuvný pohyb).
3) Kinematika tělesa (rotační pohyb, obecný rovinný, základní rozklad).
4) Pól, polodie. Pole rychlostí. Pólová rychlost, pólové zrychlení. Střed zrychlení.
5) Kinematická geometrie (kružnice obratu, úvratu, Bresseho). Středy křivosti (Eulerova-Savaryho věta,
rychlostní konstrukce, Bobillierova konstrukce, obálková věta).
6) Sférický pohyb tělesa. Eulerovy kinematické rovnice. Obecný prostorový pohyb tělesa (základní
rozklad).
7) Rychlostní šroub, osa virace, axoidy pohybu. Současné pohyby těles (rovina, obecný rozklad).
Coriolosovo zrychlení. Pólová věta.
8) Současné rotace kolem různoběžných a mimoběžných os (Résalovo zrychlení). Rovinné soustavy těles
(složení, pohyblivost, mechanismy - jednoduché a složené, diferenciály).
9) Kinematické řešení rovinných mechanismů (analytické řešení, kinematické funkce, trigonometrická a
vektorová metoda).
10) Grafické vyšetřování rychlostí na mechanismech (skutečná a pootočená rychlost, metoda zorných
úhlů, podmínka tuhosti úsečky, rozkladová metoda). Burmesterova věta.
11) Grafické vyšetřování tříčlenných mechanismů (rozklad v pólu relativního pohybu, náhradní
mechanismy).
12) Kinematické řešení soustav s ozubenými koly (analytické řešení, předlohové a planetové soustavy).
13) Kinematické řešení prostorových mechanismů (analytické řešení, Hookeův kloub). Syntéza
mechanismů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit kinematiku bodu
  • charakterizovat kinematiku tělesa (rovinný pohyb)
  • určit středy křivosti vybraných trajektorií bodů a obálek
  • posoudit kinematický stav tělesa (prostorový pohyb)
  • realizovat analytické kinematické řešení rovinné soustavy těles
  • realizovat grafické kinematické řešení rovinné soustavy těles (rychlosti)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán. Zápočty z předmětu KME/KIN získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.
Charakteristika zkoušky: Zkouška z předmětu KME/KIN má pouze písemnou formu. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomocné materiály. Každý student prokáže u zkoušky svoji totožnost kartou JIS a indexem (oba tyto doklady současně, jinak nebude ke zkoušce připuštěn) a ke zkoušce si přinese dostatečný počet čistých papírů formátu A4, psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku.

Struktura písemného testu
1. Šest základních otázek (á 2 body za správnou odpověď, max. 12 bodů, nutno získat minimálně 2 body).
2. Čtyři příklady z kinematiky bodu a tělesa (á 3 body za správné řešení, max. 12 bodů, nutno získat minimálně 2 body).
3. Čtyři příklady z kinematiky soustavy těles (á 4 body za správné řešení, max. 16 bodů, nutno získat minimálně 3 body).
4. Maximální počet bodů z písemné zkoušky je 40 bodů.

Hodnocení zkoušky
34 až 40 bodů - výborně,
26 až 33 bodů - velmi dobře,
18 až 25 bodů - dobře,
0 až 17 bodů - nevyhověl.

Více informací o předmětu (portál ZČU)