Inženýrské stavby - KME/INST

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Pondělí 5-6 (11:10-12:50)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Pondělí 7-7 (13:00-13:45)

Cíle předmětu

Student se obeznámí:
- s inženýrskými stavbami zahrnujícími stavby dopravní, vodohospodářské a konstrukčně inženýrské

- s popisem a konstrukčního řešení a použití těchto staveb u inženýrských konstrukcí

Přehled látky

1. Inženýrské objekty a konstrukce, úvod a rozdělení staveb, základy a konstrukce a druhy u městských a pozemních stavbách.

2. Dopravní stavby -1, základní dělení a konstrukční prvky komunikací, směrové a výškové řešení, příčné řešení a odvodnění, pro dálniční stavby, komunikace I a II třídy, MOK, obytné zóny, areálové komunikace a dopravní připojeni s obslužností.

3. Dopravní stavby -2, řešení zemního tělesa komunikace, kryt vozovek a jeho konstrukční prvky, křižovatky, rozhledové poměry, odvodnění komunikace, propustky a drobné objekty v komunikacích.

4. Dopravní stavby- 3, řešení chodníků a jejich návrhové prvky, vedení inženýrských prvků v chodníkovém tělese, cyklostezky v krajině a ve městských částech, cyklostezky a jejich řešení směrové a výškové, příčné uspořádání, odvodnění.

5. Železniční - kolejová doprava -1, základní konstrukční prvky a názvosloví, železniční spodek, železniční svršek, stanice z pohledu stavebních objektů.

6. Kolejová doprava- 2,tramvajové dráhy, základní konstrukční prvky a názvosloví, tramvajové konstrukční prvky podloží, tramvajový svršek, konstrukce zastávek a stavební objekty DEPA z pohledu stavebních objektu pozemního stavitelství.

7. Mosty ocelové-1,mosty, lávky pro pěší a technologické -energetické lávky, mosty-ocelové mostní základní názvosloví, materiály, nosná konstrukce a druhy z pohledu statického řešení, základy, opěry a pilíře, mostovka a její druhy a členění na základní průběžné a novodobé, příklady.

8. Mosty železobetonové -2 mosty, lávky pro pěší a technologické-energetické lávky, mosty-ocelové mostní základní názvosloví,materiály, nosná konstrukce a druhy z pohledu statického řešení, základy, opěry a pilíře, mostovka a její druhy a členění na základní průběžné a novodobé, příklady.

9. Vodohospodářské stavby-1, základní názvosloví a druhy staveb, konstrukce a použití pro vodárenské konstrukce, úpravny vody, ČOV,retenční nádrže, vodojemy. Liniové stavby a jejich základy řešení a umístění pro vodovodní a kanalizační síť.

10. Vodohospodářské stavby-2, stavby hydrotechnické, koryta přírodní a umělá, jezy a přehradní konstrukce, nádrže pro nakládání s povrchovými vodami. Stavby hydro meliorační a to rybníkové stavby a tělesa, vodní propojování ploch, odvodňování a závlahové systémy, stavby a závlahy městských parků

11. Podzemní stavby, základní druhy a názvosloví pro stavby raženého a hloubeného charakteru, plošné, liniové a hluboké.

12. Speciální stavby-1,železobetonové stabilita konstrukce a to opěrné stěny tížné, úhlové, gabion- matrace, opěrné stěny, geotextílie, Ocelové a betonové stožáry věže a kolektory

13. Speciální stavby-2, energetické stavby, spalovny a elektrárny, stavby pro trafo stanice, exkurze do spalovny.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  K zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní a její obhajoba
  Zápočty z předmětu KME/INST získané v předchozích létech studia se neuznávají.

  Ke zkoušce:
  Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace

  Více informací o předmětu (portál ZČU)