Energetické a ekologické stavby - KME/EES

Garant

Přednášející

  • Luděk Vochoc

Cvičící

  • Luděk Vochoc

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student :
- si prohloubí získané stavební a tepelně technické znalosti pro komplexní návrh nízko-energetických objektů v rámci opatření Evropské unie k roku 2020.
- obeznámí se s energetickým hodnocením objektů
- a seznámí se s podmínkami pro návrh objektů s úsporou tepla a energií do budoucna.

Přehled látky

1. týden Soudobé a výhledové požadavky na stavby z hlediska úspory energií
2. týden Umístění a koncepce objektů s úsporou tepla
3. týden Tepelné zdroje a netradiční zdroje energie, inženýrské sítě a vnitřní instalace
4. týden Výpočty tepelně technických veličin, teplotně vlhkostní podmínky
5. týden Výpočet potřeby tepla ? prostup a větrání
6. týden Výpočet potřeby tepla ? výpočtové postupy
7. týden Řešení tepelných mostů a nosných konstrukcí objektů
8. týden Hodnocení objektů a zajištění jejich energetických potřeb
9. týden Výpočty a požadavky předpisů, energetický štítek objektu
10. týden Navrhování konstrukcí a vybavení nízko-energetických objektů
11. týden Detailní řešení izolačních opatření na objektu
12. týden Zvýšení izolační schopnosti stávajících objektů
13. týden Příklady řešených objektů

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhovat nízkoenergetické a pasivní objekty
  • navrhovat skladby konstrukcí a řešení NEO objektů
  • sestavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • vybrat vhodné materiály a technické vybavení pro NEO objekty

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrální práce zaměřené na energetické hodnocení objektu na odpovídající úrovní
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace ve stavební praxi

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička