Dynamika mechanismů a strojů - KME/DYMS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. Přednáška UL 112 ZS Úterý 7-9 (13:00-15:35)
Ing. Štěpán Dyk, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s kinetostatikou vázaných mechanických soustav (VMS)
- s modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného a smíšeného typu
- s dynamikou pohonů, hřídelových soustav s klouby a s ozubenými koly, vačkových mechanismů
- s dynamikou rotorových soustav
- s pružným ukládáním strojů
- s metodami vyšetřování seismické odezvy

Přehled látky

1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Maticové metody řešení kinematických závislostí mechanismů.
3. Kinetostatické vyšetřování VMS maticovou metodou. Výpočet hnacích účinků a reakcí.
4. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného typu.
5. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic smíšeného typu. Torzní kmity hřídelových soustav s klouby.
6. Kmitání kostrukcí buzených pohybem základu. Metoda spektra odezvy.
7. Vnitřní dynamika ozubených převodů. Úvod do systému ADAMS.
8. Pružné ukládání strojů. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů systému ADAMS.
9. Dynamika rotorových soustav. Lavalů rotor. Tuhý rotor na poddajných ložiskách.
10. Rotor s obecně uloženým kotoučem. Campbellův diagram.
11. Modelování kmitání rotorů se spojitě rozloženou hmotností MKP. Počítačová simulace kmitání rotoru.
12. Torzní kmity hřídelů a hřídelových soustav MKP. Experimentální cvičení ROTOR - KIT.
13. Ohybové kmity nosníků a nosníkových soustav. Modální analýza a vynucené kmity nosníkové konstrukce.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vytvořit matematický model mechanické soustavy
  • provést kinetostatické vyšetření mechanismů
  • vyšetřit pohyb aplikací podmínek dynamické rovnováhy a Lagrangeových rovnic
  • vyšetřit torzní kmity hřídelových soustav a ohybové kmity nosníkových soustav
  • modelovat kmitání rotorů
  • analyzovat dynamické vlastnosti vačkových mechanismů, pružně uložených strojů, ozubených převodů a rotujících soustav

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a aplikace teoretických poznatků na řešení úloh kmitání mechanických soustav.

Více informací o předmětu (portál ZČU)