Dynamická syntéza a optimalizace - KME/DSO

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Středa 7-9 (13:00-15:35)
Ing. Radek Bulín, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s metodami vytváření kondenzovaných matematických modelů kmitavých soustav.
- se spektrálním laděním a analýzou citlivosti
- s formulací optimalizačních úloh v dynamice strojů
- s matematickými podmínkami optimality
- s numerickými metodami nepodmíněné i podmíněné optimalizace

Přehled látky

1. Zopakování podmínek nepodmíněné matematické optimalizace.
2. Podmíněná optimalizace. Kuhnovy Tuckerovy podmínky. Lagrangeovy multiplikátory.
3. Numerické metody jednorozměrné minimalizace.
4. Numerické metody nultého řádu pro vícerozměrnou minimalizaci.
5. Numerické metody prvního řádu pro vícerozměrnou minimalizaci. Newtonova metoda.
6. Zohlednění omezujících podmínek. Metoda pokut. Metoda projekce gradientu.
7. Ladění parametrů mechanických soustav. Metoda lineární aproximace.
8. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Pseudoinverzní matice.
9. Cílové funkce a omezení při optimalizaci kmitavých mechanických soustav.
10. Spektrum odezvy a jeho výpočet. Potlačení přechodové odezvy.
11. Optimalizace jednorozměrných kontinuí z hlediska hmotnosti.
12. Matematická a fyzikální kondenzace. Modální redukce. Guyanova redukce.
13. Redukce soustav složených z podsoustav. Využití vedlejších tvarů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit úlohu podmíněné optimalizace zadané funkce analytickými metodami
  • pro konkrétní úlohu snížení dynamického zatížení soustavy sestavit cílovou funkci, omezující podmínky a navrhnout metodu řešení optimalizační úlohy
  • provést modální analýzu a analýzu citlivosti konkrétní kmitavé soustavy
  • provést redukci počtu stupňů volnosti konkrétní kmitavé soustavy

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet: Zpracování semestrální práce. Hodnocení zkoušky: 100% ústní zkouška

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)