Diplomová práce stavitelství - KME/DPS

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí komplexní činnost v oblasti stavitelství
Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného řešení stavby, konstrukce nebo řešení odborné problematiky diplomové práce
- použití výpočetní techniky pro návrh stavby nebo tématu práce
- celkové a detailní řešení konstrukce anebo tématu práce
- prezentace návrhu a výsledků práce

Přehled látky

Vypracování diplomové práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky magisterském oboru studia oboru Stavitelství
Téma práce zadává oborová katedra, a to na začátku 3. semestru navazujícího studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k diplomové práci přistupovat po stránce odborné a metodické a předá harmonogram zpracování. V první části zpracování projektu s student seznamuje s odpovídající literaturou a provádí návrh stavby včetně výběru vhodných metod zpracování. O své činnosti průběžně referuje vedoucímu projektu. Druhá část je věnována vlastním konzultacím s vedoucím diplomové práce, sepisování, úpravám následnému dokončování diplomové práce. Předpokládaný rozsah je 40 -60 stran včetně výkresů.

Obsahová náplň práce je vybrána z následujících činností:
- návrh stavby a provozní řešení
- architektonické řešení
- technicko stavební a materiálové řešení stavby
- návrh nosné konstrukce a zajištění její požadované spolehlivosti
- požárně bezpečnostní řešení
- řešení energetických a ekologických systémů ve stavbě
- umístění a napojení stavby v území
- příprava a realizace stavby
- ekonomické hodnocení stavby

Formální náplň zahrnuje
- stavební výkresy odpovídající rozsahu zadání
- odborné výpočty
- textové zprávy
- kompletace práce

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout řešení odborného problému s využitím znalostí teorie stavebních materiálů a konstrukcí
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci komplikovaných stavebních konstrukcí
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci technologických postupů provádění komplikovaných staveb
  • samostatně zpracovat podklady pro návrh a optimalizaci rekonstrukcí komplikovaných staveb

Požadavky na studenta

Respektování stanoveného obsahu a rozsahu práce, časového harmonogramu a pokynů vedoucího diplomové práce.
Předložení práce na odpovídající odborné, obsahové a formální úrovni.

Více informací o předmětu (portál ZČU)