Diplomová práce - PD - KME/DPPD

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí a výzkumná činnost v oblasti průmyslového designu.
Důraz je kladen na
- výběr vhodných metod řešení,
- sestavení odpovídajícího algoritmu,
- implementaci algoritmu řešení do vhodného softwarového prostředí,
- návrh součásti či konstrukce s ohledem na design,
- vyhodnocení a analýzu výsledků,
- prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.

Přehled látky

Vypracování diplomové práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním oboru Mechanika. Téma práce zadává katedra mechaniky, a to na začátku 3. semestru navazujícího studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k diplomové práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování. V první části zpracování projektu se student seznamuje s odpovídající literaturou a provádí výběr vhodných metod. O své činnosti průběžně referuje vedoucímu diplomové práce. Druhá část je věnována vlastní výzkumné práci, konzultacím s vedoucím diplomové práce, sepisování práce, úpravám a následnému dokončování diplomové práce. Předpokládaný rozsah textu je 40-60 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • student dovede samostatně řešit zadané či zvolené problémy
  • student dovede získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat tyto informace
  • student dovede shromažďovat data, analyzovat je a zpracovávat
  • student dovede sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů
  • student dovede obhájit diplomovou práci

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička