Diplomová práce - moderní budovy - KME/DPMB

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí komplexní činnost v oblasti návrhu, provádění, správy a řízení provozu moderních budov.
Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného řešení stavby a jejích konstrukcí s použitím novodobých materiálů a technologií,
- použití výpočetní techniky a profesionálního software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
- vnímání užitečnosti a flexibility stavby a optimalizace jejích investičních a provozních nákladů i kvality vnitřního prostředí s výhledem možných budoucích úprav,
- prezentace navržených řešení a výsledků práce.

Přehled látky

Příprava podkladů a vstupní analýzy řešených problémů ze zvolené odborné oblasti.
Rešerše literatury a dalších pramenů, obdobných řešení z praxe.
Studie a návrh variantních řešení.
Výběr optimálního řešení a jeho optimalizace.
Zpracování diplomové práce, argumentace finálního řešení.
Příprava prezentace diplomové práce.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce spojené s průběžným hodnocením vývoje. Prezentace diplomové práce dle individuálních požadavků vedoucího.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)