Diplomová práce - BMM - KME/DPBMM

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí a výzkumná činnost v oblasti biomechanika a mechanika moderních materiálů.

Důraz je kladen na
- výběr vhodných metod řešení,
- sestavení odpovídajícího algoritmu,
- implementaci algoritmu řešení do vhodného softwarového prostředí,
- vyhodnocení a analýzu výsledků,
- prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.

Přehled látky

Vypracování diplomové práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu. Téma práce zadává oborová katedra, a to na začátku 3. semestru navazujícího studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k diplomové práci přistupovat po stránce odborné i metodické a předá harmonogram zpracování. V první části zpracování projektu se student seznamuje s odpovídající literaturou a provádí výběr vhodných metod. O své činnosti průběžně referuje vedoucímu diplomové práce. Druhá část je věnována vlastní výzkumné práci, konzultacím s vedoucím diplomové práce, sepisování, úpravám a následnému dokončování diplomové práce. Předpokládaný rozsah textu je 40-60 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • obhájit diplomovou práci
  • psát odborný text ve vybraném textovém a grafickém editoru
  • řešit samostatně zadané technické úlohy
  • získat důležité informace o problematice z oboru

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)