Diplomová práce - AME - KME/DPAME

Garant

Cvičící

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí a výzkumná činnost v oblasti aplikované mechaniky.
Důraz je kladen na
- výběr vhodných metod řešení,
- sestavení odpovídajícího algoritmu,
- implementaci algoritmu řešení do vhodného softwarového prostředí,
- vyhodnocení a analýzu výsledků,
- prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.

Přehled látky

Vypracování diplomové práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním oboru Aplikovaná mechanika. Téma práce zadává oborová katedra, a to na začátku 3. semestru navazujícího studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k diplomové práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování. V první části zpracování projektu se student seznamuje s odpovídající literaturou a provádí výběr vhodných metod. O své činnosti průběžně referuje vedoucímu diplomové práce. Druhá část je věnována vlastní výzkumné práci, konzultacím s vedoucím diplomové práce, sepisování, úpravám a následnému dokončování diplomové práce. Předpokládaný rozsah textu je 40-60 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • obhájit diplomovou práci
  • psát strukturovaný odborný text ve vhodném softwarovém prostředí
  • řešit samostatně zadané technické úlohy
  • vybrat vhodné metody řešení, formulovat závěry a navrhnout další postup v řešení zadané problematiky
  • získat důležité informace o problematice z oboru

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička