Dějiny stavění a architektury - KME/DA

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 422 LS Úterý 1-2 (07:30-09:10)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s vývojem evropské architektury a stavebnictvím od období antiky do současnosti.

Přehled látky

1. týden Počátky architektury a stavění, smysl architektury
2. týden Architektura a stavění starověkého Egypta - kámen a geometrie
3. týden Architektura a stavění Egejské oblasti - kámen a moře
4. týden Architektura a stavění antického Řecka (klasické a helénistické období) -
hledání dokonalosti řádu, soulad stavby a krajiny
5. týden Architektura a stavění starověkého Říma (včetně provincií) - stavitelské
opojení, hledání ekonomie, tvorba vnitřního prostoru
6. týden Hledání nových stavebních možností a nového architektonického výrazu -
architektura doby šíření křesťanství v Evropě, zapomínání a objevování
zapomenutého
7. týden Architektura románská, návrat k velkým formám
8. týden Architektura gotická - logika konstrukce, oslava světla, opojení výškou,
kamenické mistrovství
9. týden Architektura renesanční - opojení geometrií, hledání nových typologických
druhů, stavba měst
10. týden Architektura barokní - cit a vášeň, divadlo, hmota v pohybu a zklidnění v
klasických formách
11. týden Architektura 19. století - rozpad velkých řádů, slohy jako nositele významu,
novoslohy, eklektičnost, nové stavební druhy, nové konstrukce a materiály
12. týden První polovina 20. století - od secese k funkcionalismu

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • uvědomovat si úlohu architektury a stavebnictví pro vývoj lidské společnosti
  • získat představu o vlivu architektury na tvorbu prostředí
  • umět zdůvodnit proměny technických, technologických a materiálových řešení staveb s ohledem na proměny způsobu života v jednotlivých údobích historie
  • navrhovat na základě příkladů z historie a zásad architektury esteticky vhodná řešení staveb

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička