Dějiny stavění a architektury - KME/DA

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 410 LS Úterý 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s vývojem evropské architektury a stavebnictvím od období antiky do současnosti.

Přehled látky

1. Počátky architektury a stavění, smysl architektury
2. Architektura a stavění starověkého Egypta - kámen a geometrie
3. Architektura a stavění Egejské oblasti - kámen a moře
4. Architektura a stavění antického Řecka (klasické a helénistické období) - hledání dokonalosti řádu, soulad
stavby a krajiny
5. Architektura a stavění starověkého Říma (včetně provincií) - stavitelské opojení, hledání ekonomie, tvorba
vnitřního prostoru
6. Hledání nových stavebních možností a nového architektonického výrazu - architektura doby šíření křesťanství
v Evropě, zapomínání a objevování zapomenutého
7. Architektura románská, návrat k velkým formám
8. Architektura gotická - logika konstrukce, oslava světla, opojení výškou, kamenické mistrovství
9. Architektura renesanční - opojení geometrií, hledání nových typologických druhů, stavba měst
10. Architektura barokní - cit a vášeň, divadlo, hmota v pohybu a zklidnění v klasických formách
11. Architektura 19. století - rozpad velkých řádů, slohy jako nositele významu, novoslohy, eklektičnost, nové
stavební druhy, nové konstrukce a materiály
12. První polovina 20. století - od secese k funkcionalismu
13. Masivní povojnová architektura - brutalismus

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • uvědomovat si úlohu architektury a stavebnictví pro vývoj lidské společnosti
  • získat představu o vlivu architektury na tvorbu prostředí
  • umět zdůvodnit proměny technických, technologických a materiálových řešení staveb s ohledem na proměny způsobu života v jednotlivých údobích historie
  • navrhovat na základě příkladů z historie a zásad architektury esteticky vhodná řešení staveb

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni. Zápočtový test.

Více informací o předmětu (portál ZČU)