Biomechanika ve sportu - KME/BIS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Přednáška UC 410 ZS Pondělí 6-6 (12:05-12:50)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Cvičení UC 410 ZS Pondělí 7-7 (13:00-13:45)

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky biomechaniky vybraných sportovních odvětví.
Znát silové soustavy, mechaniku tělesa a soustavy těles.
Porozumět aplikaci zákonům mechaniky v biomechanice sportovce.
Seznámit se
- s reologickými modely a jejich aplikacemi při modelování tkání,
- s aplikací kinematických řetězců v biomechanice sportu.

Přehled látky

Teorie silových soustav (prostorová soustava sil o společném působišti, rovnoběžné síly v prostoru, obecná prostorová soustava sil).

Dynamika soustavy hmotných bodů.

Kinematika tělesa (posuvný, rotační, obecný rovinný pohyb).
Statika tělesa (posuvný, rotační, obecný rovinný pohyb).

Dynamika tělesa (rovinný pohyb).

Kinematika, statika soustavy mnoha vázaných těles (metoda uvolňování).
Dynamika soustavy mnoha vázaných těles (metoda uvolňování).

Modelování v biomechanice sportu.

Biokinematické řetězce, geometrie hmotností lidského těla.

Reologické vlastnosti tkání, Hillův model svalu.

Kmitání diskrétních lineárních soustav, vibrace a člověk.

Fyzikální aspekty sportovní tělovýchovy,
Aplikace biomechaniky ve vybraných sportovních odvětví.

Program cvičení
Statické, kinematické a dynamické řešení vybraných biomechanických soustav a jejich aplikace v biomechanice člověka, tělesných cvičení a sportu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • charakterizovat statiku, kinematiku a dynamiku tělesa v biomechanice člověka
  • řešit kinematiku a dynamiku základních biomechanických řetězců
  • analyzovat vliv silového působení lidských svalů na výkon sportovce
  • zdůvodnit působení silových účinků na lidské tělo
  • realizovat analytické a numerické řešení základních úloh biomechaniky člověka
  • vytvořit algoritmus řešení vybraných úloh biomechaniky sportovce

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Vyřešení komplexního biomechanického problému.
Zápočty z předmětu KME/BIS získané v předchozích letech studia se neuznávají.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)