Bakalářská práce stavitelství - KME/BPS

Garant

Cíle předmětu

Vypracování bakalářské práce dle zadaného tématu je nutnou podmínkou pro konání závěrečné bakalářské zkoušky v oboru Mechanika, specializace Savitelství. Bakalářskou práci zadává katedra mechaniky v souladu s fakultním řádem pro státní závěrečné zkoušky. Vychází zpravidla z problematiky řešené v rámci semináře k bakalářské práci.

Přehled látky

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání Státní bakalářské zkoušky v oboru Mechanika, specializace Stavitelství. Téma práce zadává oborová katedra a to nakonci 5. semestru, resp. začátku 6. semetru studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování. O své činnosti student průběžnbě informuje vedoucího práce, popřípadě ostatní studenty ma semináři, který je k těmto účelům určen. Předpokládaný rozsah textu je 20 - 40 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit stavební konstrukce
  • navrhnout vhodný materiál
  • staticky posoudit navrženou stavební konstrukci
  • vybrat vhodnou stavební technologii

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)