Bakalářská práce PS - KME/BPPS

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem je samostatná tvůrčí komplexní činnost v oblasti návrhu a provádění pozemních staveb. Předmětem bakalářské práce je samostatný návrh a zpracování projektové dokumentace novostavby nebo stavebních úprav stávající pozemní stavby, a dále vypracování rozšiřující části, zaměřené na samostatný teoretický problém (obvykle související s řešenou stavbou). Důraz je kladen na:
- návrh a výběr vhodného materiálového, technologického a konstrukčního řešení stavby;
- návrh a posouzení dimenzí vybraných konstrukčních prvků stavby;
- analýza a optimalizace stavebně fyzikálního řešení stavby;
- zpracování koncepce systémů TZB;
- použití výpočetní techniky a profesionálního software pro návrh a optimalizaci zvolených řešení;
- prezentace navržených řešení a výsledků práce a jejich odborné zdůvodnění.

Přehled látky

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky bakalářského programu Stavební inženýrství - Pozemní stavby.
Téma práce zadává Katedra mechaniky. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k bakalářské práci přistupovat po stránce odborné a metodické a předá harmonogram zpracování. V první fázi zpracování bakalářské práce se student seznamuje s odpovídajícími souvislostmi a provádí návrh koncepce stavby. Druhá část je zaměřena na zpracování projektové dokumentace stavby v zadaném rozsahu. Třetí fáze se zabývá zpracováním rozšiřující teoretické části.

Doporučený postup pro zpracování Bakalářské práce PS:
- Příprava podkladů a vstupní analýzy funkce stavby v širokých souvislostech.
- Rešerše literatury a dalších pramenů, obdobných řešení z praxe.
- Studie a návrh variantních řešení konstrukčního systému stavby.
- Výběr optimálního řešení a jeho optimalizace.
- Zpracování bakalářské práce, argumentace finálního řešení.
- Zpracování seminární části práce zaměřené na řešení teoretického problému.
- Příprava prezentace bakalářské práce.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Respektování stanoveného obsahu a rozsahu práce, časového harmonogramu a pokynů vedoucího bakalářské práce.
    Předložení práce na odpovídající odborné, obsahové a formální úrovni.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)