Bakalářská práce POM - KME/BPPOM

Garant

Cíle předmětu

Zpracování bakalářské práce dle zadaného tématu. Vychází zpravidla z problematiky řešené v rámci semináře k bakalářské práci. Požaduje se specifikace úlohy, její řešení a numerické zpracování použitím programového software MATLAB.

Přehled látky

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání Státní bakalářské zkoušky v oboru Mechanika. Téma práce zadává oborová katedra a to nakonci 5. semestru, resp. 6. semetru studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny jak k práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování.O své činnosti student průběžnbě referuje vedoucímu práce, popřípadě ostatním studentů ma semináři, který je k těmto účelům určen. Předpoládaný rozsah textu je 20 - 40 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat postup řešení vybraného problému mechaniky
  • vybrat vhodnou metodu pro řešení zadaného problému mechaniky
  • navrhnout algoritmus řešení problému včetně softwarového vybavení
  • analyzovat a zdůvodnit výsledky řešeni zadaného problému
  • navrhnout možnosti a cesty dalšího řešení problému
  • zpracovat a obhájit odborný text na příslušné úrovni

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)