Modernizace výuky předmětu Modelování MATLABem (KME/MATL)

Zpracoval Ing. Štěpán Dyk, Ph.D.

Tato práce vznikla za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci projektu byly zpracovány plně interaktivní materiály pro výuku předmětu Modelování MATLABem ve formě live-scriptů programu MATLAB. V rozsahu šesti výukových hodin (tři dvouhodinová cvičení) byly zpracovány základy programování v systému MATLAB. Výstupy jsou strukturovány do tří *.mlx souborů následujícím způsobem:

  • 1. cvičení zpracovává základy práce v prostředí MATLAB, jsou ukázány základní příkazy, způsob zadávání vektorů a matic, operace s nimi, vybírání jednotlivých prvků, subvektorů a submatic, generování často používaných matic (nulová, jednotková, náhodná atd.), práce s buňkovými poli a základní operace s maticemi (transpozice, inverze, výpočet determinantu atd.).
  • 2. cvičení je zaměřeno na jednoduché programy, které mají demonstrovat základní syntaxi a použití řídících struktur (for, while, if-else-elseif atd). Je ukázán způsob zápisu funkce, tj. samostatně stojící části programu, u které jsou předem definovány vstupy a výstupy. Je použito názorných příkladů jak pro funkce s předem definovaným počtem vstupů, tak pro funkce s možností různého počtu vstupů, resp. výstupů.
  • 3. cvičení je věnováno vykreslování jednorozměrných dat prostřednictvím příkazů plot a plot3, sloupcových grafů prstřednictvím příkazů barbarh a vykreslení funkcí prostřednictvím ezplotfplot.

Ke stažení

Logo ESF