Modernizace výuky předmětu Mechanika 1 (KME/MECH1)

Zpracoval Ing. Radek Bulín, Ph.D.

Tato práce vznikla za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci projektu byly zpracovány podpůrné a interaktivní výukové materiály pro předmět Mechanika 1 v rozsahu tří výukových hodin. Výstupy jsou strukturovány do dvou souborů rozdělených dle konkrétních výukových témat následujícím způsobem:

  • Vyšetřování obecného rovinného pohybu tělesa – Interaktivní soubor ve formě live-scriptu programu MATLAB je zaměřen na popis a počítačovou implementaci problematiky vyšetřování obecného rovinného pohybu tělesa. V rámci souboru jsou popsány následující témata týkající se cvičení 3, 4 a 5: vyšetřování křivočarého pohybu bodu, aplikace základního rozkladu pohybu a vyšetřování pólu pohybu a polodií. Soubor obsahuje též interaktivní grafické výstupy znázorňující trajektorii vybraného bodu, vektory rychlosti a zrychlení daného bodu a též hybnou a nehybnou polódii daného tělesa.
  • Eulerův vztah pro tření vláken – Tento podpůrný výukový materiál ve formátu programu Word je věnován Eulerovu vztahu pro tření vláken (cvičení ve 12. týdnu výuky) s důrazem na jeho analytické odvození a také na popis konkrétních aplikací popisovaného jevu. V rámci materiálu je zadáno pět typických úloh statiky využívajících Eulerův vztah, jejichž správným vyřešením si student ověří pochopení dané problematiky.

Ke stažení

Logo ESF