Výpočty a design konstrukcí

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná mechanika ve specializaci Výpočty a design konstrukcí má následující strukturu:

Společná část

 • povinné předměty
  • 15 předmětů v rozsahu 65 kreditů,
  • převažují předměty profilujícího základu (PZ), z nichž 6 v rozsahu 34 kreditů jsou základní teoretické předměty (ZT),
 • povinně volitelné předměty typu A
  • jsou předměty profilujícího základu,
  • možno volit v rozsahu min. 5 kreditů.

Povinné a povinně volitelné předměty typu A jsou společné pro všechny specializace a představují zátěž 65+5 = 70 kreditů.

Individuální skladba specializace

 • povinné předměty
  • jsou předměty profilujícího základu,
  • 4 předměty v rozsahu 18 kreditů,
 • povinně volitelné předměty typu A
  • jsou předměty profilujícího základu,
  • volba v rozsahu min. 15 kreditů,
 • povinně volitelné předměty typu B
  • volba předmětů v rozsahu min. 9 kreditů,
 • volitelné předměty
  • 8 kreditů (tj. více než 5% standardní studijní zátěže) ponecháno volných,
  • předměty možno volit z celouniverzitní nabídky,
  • v rámci specializace doporučeno volit předměty dle studijního plánu.

Povinné předměty společného základu, především základní teoretické předměty (ZT), poskytují základní znalosti a dovednosti mechaniky kontinua, vázaných mechanických systémů a výpočtových metod mechaniky včetně teoretických poznatků řešení parciálních diferenciálních rovnic. Nabyté znalosti, dovednosti a kompetence jsou dále rozvíjeny v odborných seminářích a v předmětu diplomová práce. Tyto předměty patří mezi předměty profilujícího základy (PZ). Osvojení si požadovaných znalostí je potom souhrnně ověřováno dvěma závěrečnými státními zkouškami společnými pro všechny specializace. Nutnou podmínkou studia je rovněž prokázání znalostí anglického jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předměty specializace (povinné a povinně volitelné typu A) jsou voleny tak, aby pokrývaly základní znalosti a dovednosti v oblasti výpočtů a designu konstrukcí. Tyto předměty formují a připravují studenta na státní závěrečnou zkoušku specializace.

Povinně volitelné předměty typu B prohlubují znalosti z matematiky (především funkcionální nebo numerické analýzy), umožňují získat znalosti z dalšího cizího jazyka na úrovni A1 společného evropského rámce, popř. mohou v širším záběru doplňovat znalosti a dovednosti specializace.

Volitelné předměty lze vybírat z celouniverzitní nabídky, ve studijním plánu navazujícího magisterského programu Aplikovaná mechanika jsou však doporučovány předměty dále rozšiřující znalosti a dovednosti specializace.

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku lze konat, pokud student splnil všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem, odevzdal v tištěné formě kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce a získal zápočet v předmětu KME/DPVDK.

 

Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi (KME/SZMMK, KME/SZVMM a KME/SZVDK) zkoušenými odděleně v blocích předmětů. První dvě části (KME/SZMMK a KME/SZVMM) zůstávají společné pro všechny tři specializace, ve třetí části jsou ověřovány znalosti, dovednosti a způsobilosti, které jsou v souladu s názvem dané specializace programu. Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (KME/OVDK).

Základní tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pokrývají následující oblasti (v závorce jsou uvedeny studijní předměty, na které dané součásti SZZ navazují):

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Další studijní povinnosti

Student musí v rámci studia získat alespoň 120 kreditů v souladu se studijním plánem dané specializace v předepsaném složení povinných, povinně volitelných, popř. volitelných předmětů. Volitelné předměty lze vybírat dle doporučení ve studijním plánu nebo z celouniverzitní nabídky.

Patička