Počítačové modelování v mechanice

Bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice, který je koncipován bez specializací, má následující strukturu:

Povinné předměty

 • 28 předmětů v rozsahu 120 kreditů,
 • převažují předměty profilujícího základu (PZ), z nichž 15 v rozsahu 73 kreditů jsou základní teoretické předměty (ZT).

Povinně volitelné předměty

 • skupina 1 (typ A):
  • možno volit ze 4 předmětů profilujícího základu (PZ),
  • volba předmětů v rozsahu min. 12 kreditů,
 • skupina 2 (typ B):
  • možno volit z 9 předmětů,
  • volba předmětů v rozsahu min. 11 kreditů,
 • skupina 3 (typ B):
  • možno volit ze 7 předmětů,
  • volba předmětů v rozsahu min. 10 kreditů,
 • skupina 4 (typ B):
  • možno volit z 11 předmětů,
  • volba předmětů v rozsahu min. 15 kreditů,
 • skupina 5 (typ B):
  • možno volit ze 3 předmětů,
  • volba předmětů v rozsahu min. 2 kreditů.

Volitelné předměty

 • 10 kreditů, tj. více než 5% standardní studijní zátěže, ponecháno volných,
 • předměty možno volit z celouniverzitní nabídky,
 • v rámci studijního programu doporučováno volit předměty dle studijního plánu.

Povinné předměty, především základní teoretické předměty (ZT), poskytují klíčové znalosti a dovednosti mechaniky tuhých a poddajných těles a mechaniky kompozitních materiálů, obecné fyziky včetně teoretických poznatků z matematické a statistické analýzy, lineární algebry, numerických metod a řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Nabyté znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti jsou dále rozvíjeny v odborných seminářích a v předmětu bakalářská práce. Tyto předměty patří mezi předměty profilujícího základu (PZ). Osvojení si požadovaných znalostí je potom souhrnně ověřováno závěrečnou státní zkouškou. Nutnou podmínkou studia je rovněž prokázání znalostí anglického jazyka minimálně na úrovni B2+ společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předměty povinně volitelné typu A (skupina 1) jsou předměty podstatné pro dosažení odborných znalostí a dovedností uvedených v profilu absolventa. Předměty rozšiřují znalosti a dovednosti studentů v oblasti základů konstruování, nauky o materiálech a v oblasti měření a měřící techniky. Jsou to předměty patřící do skupiny PZ.

Předměty povinně volitelné typu B jsou rozděleny celkem do čtyř skupin, přičemž skupiny jsou ve studijním plánu číslované 2 až 5. Předměty ve skupině 2 jsou voleny tak, aby dle zájmu studenta vhodně rozšiřovaly poznatky z profilu absolventa se zaměřením na dynamiku konstrukcí a mechatroniku nebo biomechaniku nebo na výpočty konstrukcí a design. Jsou to moderní oblasti mechaniky mající přímou vazbu na výzkumný program, který je na katedře mechaniky rozvíjen v rámci fakultního evropského výzkumného centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost. Vhodnou volbou předmětů této skupiny se studenti rovněž připravují na studium ve vybrané specializaci v navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná mechanika. Druhá skupina (skupina 3) je tvořena pouze cvičeními a semináři, které doplňují a prohlubují klíčové znalosti a dovednosti ze stěžejních povinných předmětů. Třetí skupina (skupina 4) dále rozšiřuje poznatky z oblasti dynamiky konstrukcí a mechatroniky, biomechaniky a výpočtů konstrukcí a designu. Poslední ze skupin předmětů typu B (skupina 5) byla vytvořena v souladu se záměrem FAV, kde do bloku jsou zařazeny předměty tělesné výchovy.

Volitelné předměty lze vybírat z celouniverzitní nabídky, ve studijním plánu bakalářského studijního programu Počítačové modelování v mechanice jsou však doporučovány předměty dále rozšiřující znalosti a dovednosti v tomto studijním programu.

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku lze konat, pokud student splnil všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem, odevzdal v tištěné formě kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce a získal zápočet v předmětu KME/BPPMM.
Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena dvěma samostatnými částmi (KME/SZMTT a KME/SZMPT) zkoušenými odděleně v blocích předmětů. Součástí SZZ je obhajoba kvalifikační práce (KME/OPMM).
Základní tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pokrývají následující oblasti (v závorce jsou uvedeny studijní předměty, na které dané součásti SZZ navazují):

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Další studijní povinnosti

Student musí v rámci studia získat alespoň 180 kreditů v souladu se studijním plánem programu v předepsaném složení povinných, povinně volitelných, popř. volitelných předmětů. Volitelné předměty lze vybírat dle doporučení ve studijním plánu nebo z celouniverzitní nabídky.