Vibrace, šíření a analýza hluku

Vibrace, šíření a analýza hluku

Pro různé mechanické systémy jsme schopni analyzovat vibrace vybuzené různými zdroji buzení včetně navazujících analýz vyzařování hluku povrchem kmitajících těles nebo další šíření hluku různými prostředími. Samozřejmostí je zahrnutí různých nestandardních vazeb, například kontaktních vazeb se třením, do výpočtových modelů. Metodiku modelování vyvinutou na našem pracovišti lze využít pro širokou škálu problémů od automobilových převodovek až po jaderné reaktory. Výhody naší nabídky lze shrnout do těchto bodů:

  • Identifikace významných dynamických vlastností reálných strojních i stavebních konstrukcí pomocí výpočtu.
  • Snadné ověření vlivu konstrukčních změn v průběhu vývoje stroje či zařízení.
  • Zautomatizování procesu optimalizace z hlediska vhodných dynamických vlastností a vyzařovaného hluku.

Jsme schopni provést parametrizaci úlohy, to znamená sestavit model struktury, tak aby bylo možné jeho geometrii a materiálové vlastnosti měnit automaticky. S takovými modely lze provádět citlivostní analýzu vlivu vybraných parametrů na dynamické chování konstrukce nebo využít optimalizační algoritmy pro navržení konstrukce s co nejlepšími vlastnostmi. Tímto způsobem je možné nastavit parametry struktury tak, aby například vlastní frekvence konstrukce byly mimo nebezpečnou oblast, nebo minimalizovat průhyb apod.

Dále nabízíme možnost navrhnout, zrealizovat a zpracovat měření za účelem experimentálního získání základních vlastností kmitajících poddajných těles a následné nastavení výpočtového modelu tak, aby byl v souladu s výsledky měření. Takto nastavený nebo validovaný model lze poté využít pro širokou škálu dalších analýz.

Měřicí ústředna Měřicí ústředna Rotor turbodmychadla Rotor turbodmychadla

Vybraná měření jsme schopni zajistit přímo na Vašem pracovišti s využitím mobilních měřících zařízení.