Základy technické mechaniky 1 - KME/ZTM1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Radek Kottner, Ph.D. Přednáška EP 206 LS Středa 8-9 (13:55-15:35)
Ing. Radek Kottner, Ph.D. Cvičení EP 206 LS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů statiky hmotného bodu, tělesa a základů pružnosti a pevnosti.

Harmonogram

Týden Přednáška
1. Technická mechanika a její rozdělení. Základní pojmy statiky (síla, moment síly k bodu a k ose, silová dvojice).
2. Náhrada a podmínky rovnováhy soustavy sil procházející bodem a rovnoběžných sil v rovině a v prostoru.
3. Těžiště plošných útvarů a těles, geometrické charakteristiky průřezů.
4. Statická rovnováha hmotného bodu.
5. Náhrada a podmínky rovnováhy rovinné a prostorové soustavy sil.
6. Statická rovnováha tuhého tělesa. Reakce v uložení nosníků (přímých, konzolových a kloubových).
7. Základní pojmy elastostatiky (vnější a vnitřní síly, napětí, deformace, pracovní diagram, hustota deformační energie, Hookeův zákon).
8. Namáhání přímých prutů tahem a tlakem, jejich deformace, deformační energie a dimenzování.
9. Namáhání prutů kruhového průřezu krutem, jejich deformace, deformační energie a dimenzování.
10. Vnitřní silové účinky přímých nosníků, konzolového nosníku a nosníků s převislým koncem.
11. Namáhání nosníků prostým ohybem, deformační energie a dimenzování.
12. Přetvoření ohybově namáhaných přímých nosníků. Řešení diferenciální rovnicí a Mohrovou metodou.
13. Princip virtuálních prací a jeho použití ve statice.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • provést rozklad sil
  • vypočítat polohu těžiště jednoduchých těles
  • určit reakce
  • určit vnitřní účinky na prostě podepřeném nosníku
  • určit maximální ohybový moment v případě prostě podepřeného nosníku

Podmínky zápočtu

Zpracování zápočtové úlohy.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička