Zakládání staveb 1 - KME/ZA

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Porozumět vlastnostem zemin a hornin, znát normálové vlastnosti základových půd. Znát základové konstrukce.

Harmonogram

1. týden Vlastnosti zemin. Zrnitost, objemová a specifická hmotnost, hutnost, vlhkost, plasticita, smyková pevnost, stlačitelnost. Sedání, konsolidace podloží. Normové vlastnosti základových zemin a hornin.
2. týden Filosofie návrhu základových konstrukcí. Zatížení a jeho kombinace působící na základové konstrukce. Přehled předpisů pro návrh konstrukcí..
3. týden Plošné základy, hloubka založení, zatížení základu, napětí pod soustředěnou silou, svislá napětí pod hranou základu, stabilita plošného založení.
4. týden Únosnost podloží, sedání staveb, časový průběh sedání, návrh plošných základů dle geotechnických kategorií, vliv agresivního prostředí v podloží.
5. týden Hloubkové základy - piloty a mikropiloty. Piloty dle technologie provádění. Přenosové funkce. Výpočtová únosnost osamělé piloty, výpočet skupiny pilot, sedání pilotových základů. Mikropiloty
6. týden Horizontálně zatížené piloty, tažené piloty, piloty v agresivním prostředí. Pilotáž pod úrovní spodní vody.
7. týden Svahované jámy, pažené stavební jámy. Zemní tlak na konstrukce, aktivní zemní tlak, pasivní zemní tlak, účinek podzemní vody na zatížení. Stabilita svahů, Sesuvy.
8. týden Podzemní stěny, pilotové stěny, rozpěrné systémy, kotevní systémy, těsnění stavebních jam, odvodňování stavebních jam.
9.týden Opěrné stěny. Typy opěrných stěn, návrh opěrných stěn, fabiony, vyztužení stavů geosyntetikou, progresivní opěrné stěny.
10. týden Zakládání v netypických podmínkách. Zakládání na násypech, zhutňování násypů, stabilita a vhodné postupy zhutňování. Zakládání v povodňových oblastech, zakládání v lokalitách porušených důlní činností.
11 .týden Rekonstrukce a sanace základů. Klasifikace poruch, opatření proti negativním účinkům vody,
12 .týden Zlepšování podloží základů, zhutňování, metody zhutňování, přitížením, válcováním, dynamická konsolidace, hloubková konsolidace, kontrola zhutnění. Stabilizace zemin, injektáž podloží.
13.týden Příklady řešení základových konstrukcí z praxe. 
 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semstrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace na řešení konkrétních úloh

Doporučená literatura