Výpočtové metody mechaniky - KME/VMM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Dr. Ing. Jan Dupal Přednáška UC 410 LS Pondělí 1-3 (07:30-10:05)
Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Čtvrtek 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Naučit studenty modelovat analyticky a numericky diskrétní i spojité kmitavé systémy a simulovat jejich chování, výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu.
Seznámení s použitím numerických metod, zejména metody konečných prvku v dynamice a jejími aplikacemi na nosníkové, rotorové, plošné a potrubní systémy.
Obeznámení se s metodami přímé numerické integrace pohybových rovnic v časové oblasti.


Harmonogram

TýdenPřednáška i cvičení
1. Potřebné pojmy z lineární algebry a funkcionální analýzy
2. Metody diskretizace kontinua. Statické problémy a problémy vlastních hodnot.
3. Řešení operátorových rovnic pomocí Fourierovy metody
 1. Obyčejné diferenciální rovnice s konstantními koeficientovými maticemi
 2. Rovnice se samoadjungovanými diferenciálními operátory
4.
 1. Rovnice s obecnými diferenciálními operátory
5. Řešení problému vlastních hodnot.
6. Metody přímé numerické integrace
7. Aplikace MKP v dynamice kontinua
 1. Podélné kmity tyčí
 2. Torzní kmity kruhových a mezikruhových tyčí
8.
 1. Prostorové kmitání a stabilita rotorů
9.
 1. Modelování těleso-nosníkových a potrubních systémů
  1. Přímé nosníkové a potrubní prvky
  2. Obloukové nosníkové a potrubní prvky
  3. Tuhá tělesa, nehmotné pružiny a tlumiče
10.
 1. Štíhlé tenkostěnné prvky
11.
 1. Plošné konstrukce - desky a skořepiny
12.
 1. Kmitání a stabilita časově periodicky závislých dynamických systémů
13.
 1. Vliv trhlin na chování a stabilitu rotorů

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

 • analyticky řešit dynamickou odezvu lineárních kontinuí na libovolný typ buzení
 • analyticky řešit odezvu lineárních kmitavých systémů s více stupni volnosti na libovolný typ buzení
 • použít vybranou metodu přímé numerické integrace a vytvořit příslušné programové vybavení

Podmínky zápočtu

Účast na cvičeních a přednáškách

Zkouška

Ústní

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička