Technologie betonu - KME/TEBE

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Michal Novák Přednáška UC 422 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Student
- se obeznámí s klasifikací betonů, konzistencí betonu, se složkami betonu, pevnostními a objemovými třídami betonu
- pozná druhy charakteristiky betonu, technologie betonu

Harmonogram

1. týden Beton, prostý a železový beton, klasifikace betonů, přehled speciálních betonů
2. týden Technologie betonu. Návrh složení betonové směsi.
3. týden Přísady a příměsi
4. týden Zpracovatelnost betonové směsi
5. týden Způsoby zpracování betonové směsi, betonáž za extrémních podmínek
6. týden Požadavky na jednotlivé činnosti při výrobě betonu
7. týden Zvláštní způsoby betonáže, stříkaný beton, betonáž pod vodní hladinou, betonáž do bentonitové suspenze, posuvné bednění, prokládaný beton
8. týden Zkušební metody ztvrdlého betonu, destruktivní a nedestruktivní zkoušky betonu, zkoušení vlastností struktury betonu
9. týden Pracovní diagram betonu
10. týden Objemové změny betonu, změny závislé a nezávislé na zatížení
11. týden Druhy betonářské výztuže, pracovní diagramy, značení betonářské výztuže, soudržnost betonu a oceli, ochrana výztuže proti korozi
12. týden Nekovová výztuž do betonu
13. týden Speciální betony, lehké betony, vodotěsné betony, samozhutnitelné betony, vláknobetony, drátkobetony,
 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • uplatnit správné značení betonů a ocelové výztuže dle platných norem
  • určit třídu prostředí podle umístění železobetonové konstrukce nebo její části
  • navrhnout vhodnou pevnostní třídu betonu pro danou třídu prostředí
  • určit pevnostní a deformační charakteristiky pro pevnostní třídy betonu dle Eurokódu
  • řešit základní problémy technické stavební praxe z oblasti technologie betonu

Podmínky zápočtu

semestrální práce

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička