Technická mechanika - KME/TM

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů technické mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky a elastostatiky) těles.

Harmonogram

 1. Statika tělesa. Rovinná soustava sil, náhrada a podmínky rovnováhy. Uložení a rovnováha tělesa v rovině. Vliv pasivních odporů.
 2. Prostorová soustava sil, náhrada a podmínky rovnováhy. Uložení a rovnováha tělesa v prostoru.
 3. Kinematika tělesa. Kinematika posuvného, rotačního a obecného rovinného pohybu.
 4. Dynamika tělesa. Střed hmotnosti, momenty setrvačnosti a deviační momenty tělesa. D´Alembertův princip, pohybové rovnice a věty o pohybu tělesa.
 5. Vyšetřování posuvného, rotačního a rovinného pohybu tělesa z pohybových rovnic a aplikací vět o pohybu.
 6. Mechanika soustav těles. Složení a vytváření rovinných soustav těles, kinematické dvojice, pohyblivost, statická určitost. Statické řešení rovinných soustav těles metodou uvolňování.
 7. Kinematika rovinných soustav těles s proměnným převodem s jedním i s více stupni volnosti. Zdvihová závislost, převodové funkce, rychlost a zrychlení hnaných členů.
 8. Kinematika mechanismů s konstantním převodem. Předlohová a planetová soukolí. Statické řešení metodou bilance výkonů.
 9. Dynamika rovinných soustav těles metodou uvolňování.
 10. Dynamika rovinných soustav těles metodou redukce a aplikací vět o pohybu.
 11. Elastostatika. Jednoosá a rovinná napjatost. Deformační energie a Castiglianova věta.
 12. Namáhání tahem a tlakem přímých prutů. Krut hřídelů kruhového průřezu.
 13. Vnitřní silové účinky, napětí, deformace a dimenzování přímých prutů při rovinném ohybu.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování zápočtové úlohy.

Zkouška

Zkouška je písemná (5 příkladů) a ústní (teoretická otázka)

Doporučená literatura