Seminář z Mechaniky 1 - KME/SME1

Garant

Rozvrhové akce

  • Jan Vimmr Seminář UF 124, ZS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Představit studentům praktické řešení vybraných problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Seminář doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/MECH1 řešením konkrétních příkladů.

Harmonogram

Týden Seminář
1. Vyšetřování přímočarého rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu hmotného bodu. Zvláštní případ nerovnoměrného přímočarého pohybu hmotného bodu – harmonický pohyb.
2. Řešení vratného pohybu – technické aplikace.
3.

Křivočarý pohyb hmotného bodu v rovině, vyšetřování poloměru křivosti.

Křivočarý pohyb hmotného bodu v prostoru, vyšetřování flexní a torzní křivosti křivek aplikací Frenétových vztahů.
4. Aplikace základního rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
5. Aplikace obecného rozkladu obecného rovinného pohybu tělesa.
6. Vyšetřování pólů pohybu užitím pólové věty. Skládání a rozklad sil. Moment síly k bodu.
7. Moment síly k ose. Silová dvojice. Skládání silových dvojic. Práce v silovém poli.
8. Analytické a grafické řešení silových soustav.
9. Výpočet polohy středu hmotnosti, užití Pappových vět. Aplikace na práci síly.
10. Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v rovině včetně uvažování pasivních účinků. Řazení pružin.
11. Vyšetřování rovnováhy hmotného bodu v prostoru.
12. Analytické a grafické vyšetřování rovnováhy tělesa v rovině včetně pasivních účinků. Metoda fyzikální iterace.
13. Analytické vyšetřování rovnováhy tělesa v prostoru.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Správné vyřešení a odevzdání alespoň 2 domácích úloh zadaných v průběhu semináře.

Ke stažení