Seminář k bakalářské práci - FAV - KME/DBS

Garant

Cíle předmětu

Semestrální projekt je tematicky spojený s bakalářskou prací. Projekt zahrnuje návrh, konstruování a základní pevnostní a tuhostní výpočty řešeného objektu.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na návrh součástí a konstrukcí z hlediska funkce, spolehlivosti a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička