Pružnost a pevnost S1 - KME/PPS1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student
- bude znát základní předpoklíady, zákonitostí a metodiku pro řešení problémů teorie pružnosti,
- pochopí víceosé napjatosti a mezní stavy plasticity
- pochopí vliv smykových napětí při ohybu a princip metody konečných prvků,
- obeznámí se s principem navrhování kostrukcí metodou dílčích součinitelů podle eurokódů.

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Úvod, vnější a vnitřní síly, složky napětí, napjatost, Hookeův zákon, hustota deformační energie.
2. Rovinná napjatost.
3. Prostorová napjatost.
4. Staticky neurčité úlohy: Tah-tlak, krut a ohyb.
5. Analýza prutů: Analýza namáhání prutu: vnitřní silové účinky (normálová síla, složky smykové síly, momenty). Podmínky rovnováhy vnitřních sil: Schwedlerovy - Žuravského věty.
6. Tah-tlak, jednoduchý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem (tahem), jádro průřezu.
7. Metoda navrhování konstrukcí. Metoda dílčích součinitelů podle eurokódů, mezn stav únosnosti, mezní stav použitelnosti.
8. - 9. Základy teorie plasticity: tah, ohyb (pružně plastický ohyb, mezní ohybový moment, plastický kloub. plastický kolaps nosníků), kombinace ohyb - tah. Podmínky plasticity Trescova, HMH, kombinace ohyb - krut.
10. - 11. Smykové napětí masivních a tenkostěnných průřezů aplikace na svařované, šroubové a nýtové spoje.
12. - 13. Základy matematické teorie pružnosti a metody konečných prvků.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracovaná a odevzdaná semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost odpřednášené látky se schopností její aplikace na řešení konkrétních úloh.

Doporučená literatura

Ke stažení