Mechanika dopravních prostředků - KME/MDP

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Základní kinematické schema kolejového vozidla. Přenos výkonu z motoru na nápravu, přenos tažných a brzdných sil. Trakční dynamika vozidel, trakční odpory, adheze, brzdění. Analýza jízdních vlastností vozidla. Modelování soustav metodou Lagrangeových rovnic. Volné a vynucené kmitání lineárních diskrétních soustav s více stupni volnosti se zaměřením na vozidla. Vedení vozidla v koleji. Pohyb kolejového vozidla ve vertikálním a horizontálním směru. Dynamika pohonu dvojkolí. Dynamické účinky u spalovacích motorů.

Harmonogram

Týden Přednáška / cvičení
1. Charakteristika kolejového vozidla, základní pojmy. Styk kola s kolejnicí. Adheze mezi kolem a kolejnicí.
2. Dvojkolí, rozdělení pohonu dvojkolí, síly působící na dvojkolí.
3. Vedení vozidla v koleji, volné dvojkolí v přímé koleji. Volné dvojkolí v oblouku. Nehmotné dvounápravové vozidlo v přímé koleji.
4. Rotační pohyb tělesa, vyvažování rotorů.
5. Základy teorie ozubených převodů, čelní kola s přímými a se šikmými zuby. Silové poměry u ozubených kol.
6. Statické a kinematické řešení soustav s ozubenými koly.
7. Dynamika mechanismů, metoda redukce hmot.
8. Dynamika mechanismů, Lagrangeovy rovnice druhého druhu.
9. Kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti, kmitání volné a vynucené.
10. Kmitání lineárních soustav se dvěma a více stupni volnosti.
11. Kmitání lineárních soustav se dvěma a více stupni volnosti.
12. Dynamika kolejového vozidla ve svislém směru.
13. Chod strojů, dynamické účinky u spalovacích motorů. Vytváření setrvačných účinků u klikového mechanismu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Vypracování semestrální práce

  Zkouška

  Ústní s písemnou přípravou

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička