Mech. pošk. a poruš. stav. konstrukcí - KME/PORS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Petr Brož Přednáška UF 207, ZS Středa 7-9 (13:00-15:35)
  • Petr Brož Cvičení UF 207, ZS Středa 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student:
se obeznámí:
- se základy lomové mechaniky a únavy materiálu
- s problematikou mechanického poškozování a porušováni stavebních konstrukcí, s predikcí životnosti
- se základními typy kolapsu betonu - příklady selhání křehkých a kvazikřehkých materiálů. Materiálové modely. Numerická a experimentální analýza porušení
s stochastickou teorií porušení betonu,šířením kohezivních diskrétních trhlin v železobetonových nosnících
- pochopí materiálové modely, numerickou a experimentální analýzu porušení

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Typy únavových poškození a kolapsů, identifikace materiálových parametrů
2. Poškození a jeho lokalizace; jednoosý model poškození
3. Izotropní modely poškození pro víceosou napjatost; základní rovnice
4. Analýza rozvoje poškození a matice tečné tuhosti
5. Kombinace modelů poškození a plasticity
6. Lokalizace poškození; potíže s popisem změkčení; úprava materiálových parametrů v závislosti na velikosti prvku
7. Lomová mechanika; analýza okolí kořene trhliny
8. Faktor intenzity napětí; napjatost v okolí kořene trhliny; deformace a posuny v okolí kořene trhliny; nelineární procesní zóna
9. Kritéria pro šíření trhliny; šíření v módu I – lokální Irwinovo kritérium; šíření v módu I – globální (energetické) Griffithovo kritérium
10.  Řízení testu silou nebo posunem
11. Ekvivalence mezi lokálním a globálním přístupem, vztah mezi poddajností a faktorem intenzity napětí
12. Šíření ve smíšeném módu
13. Opakování a shrnutí

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování konkrétních konstrukčních prvků

Doporučená literatura

Ke stažení