Dynamika mechanismů a strojů - KME/DMS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. Přednáška UC 422 LS Úterý 9-11 (14:50-17:25)
Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. Cvičení UC 422 LS Čtvrtek 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s kinetostatikou vázaných mechanických soustav (VMS)
- s modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného a smíšeného typu
- s dynamikou pohonů, hřídelových soustav s klouby a s ozubenými koly, vačkových mechanismů
- s dynamikou rotorových soustav
- s pružným ukládáním strojů
- s metodami vyšetřování seismické odezvy

Harmonogram

Týden Přednáška Cvičení
1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Maticové metody řešení kinematických závislostí mechanismů.
3. Kinetostatické vyšetřování VMS maticovou metodou. Výpočet hnacích účinků a reakcí.
4. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného  typu.
5. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic smíšeného typu. Torzní kmity hřídelových soustav s klouby.
6. Kmitání konstrukcí buzených pohybem báze. Metoda spektra odezvy. Dynamika vačkových mechanismů.
7. Vnitřní dynamika ozubených převodů. Úvod do systému ADAMS.
8. Pružné ukládání strojů. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů systému ADAMS.
9. Dynamika rotorových soustav. Lavalů rotor. Tuhý rotor na poddajných ložiskách.
10. Rotor s obecně uloženým kotoučem. Campbellův diagram.
11. Modelování kmitání rotorů se spojitě rozloženou hmotností MKP. Počítačová simulace kmitání rotoru.
12. Torzní kmity hřídelů a hřídelových soustav MKP. Experimentální svičení ROTOR - KIT.
13. Ohybové kmity nosníků a nosníkových soustav. Modální analýza a vynucené kmity nosníkové konstrukce.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • vytvořit matematický model mechanické soustavy
  • provést kinetostatické vyšetření mechanismů
  • vyšetřit pohyb aplikací podmínek dynamické rovnováhy a Lagrangeových rovnic
  • vyšetřit torzní kmity hřídelových soustav a ohybové kmity nosníkových soustav
  • modelovat kmitání rotorů
  • analyzovat dynamické vlastnosti vačkových mechanismů, pružně uložených strojů, ozubených převodů a rotujících soustav

Podmínky zápočtu

Vyřešení zadané úlohy

Zkouška

Ústní (1 teoretická otázka + 1 aplikační příklad)

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička