Dynamika mechanismů a strojů - KME/DMS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s kinetostatikou vázaných mechanických soustav (VMS)
- s modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného a smíšeného typu
- s dynamikou pohonů, hřídelových soustav s klouby a s ozubenými koly, vačkových mechanismů
- s dynamikou rotorových soustav
- s pružným ukládáním strojů
- s metodami vyšetřování seismické odezvy

Harmonogram

Týden Přednáška Cvičení
1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Maticové metody řešení kinematických závislostí mechanismů.
3. Kinetostatické vyšetřování VMS maticovou metodou. Výpočet hnacích účinků a reakcí.
4. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného  typu.
5. Modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic smíšeného typu. Torzní kmity hřídelových soustav s klouby.
6. Kmitání konstrukcí buzených pohybem báze. Metoda spektra odezvy. Dynamika vačkových mechanismů.
7. Vnitřní dynamika ozubených převodů. Úvod do systému ADAMS.
8. Pružné ukládání strojů. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů systému ADAMS.
9. Dynamika rotorových soustav. Lavalů rotor. Tuhý rotor na poddajných ložiskách.
10. Rotor s obecně uloženým kotoučem. Campbellův diagram.
11. Modelování kmitání rotorů se spojitě rozloženou hmotností MKP. Počítačová simulace kmitání rotoru.
12. Torzní kmity hřídelů a hřídelových soustav MKP. Experimentální svičení ROTOR - KIT.
13. Ohybové kmity nosníků a nosníkových soustav. Modální analýza a vynucené kmity nosníkové konstrukce.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vyřešení zadané úlohy

Zkouška

Ústní (1 teoretická otázka + 1 aplikační příklad)

Doporučená literatura

Ke stažení