Dynamická syntéza a optimalizace - KME/DSO

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Přednáška UC 122 LS Středa 1-3 (07:30-10:05)
Ing. Radek Bulín, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s metodami vytváření kondenzovaných matematických modelů kmitavých soustav.
- se spektrálním laděním a analýzou citlivosti
- s formulací optimalizačních úloh v dynamice strojů
- s matematickými podmínkami optimality
- s numerickými metodami nepodmíněné i podmíněné optimalizace

Harmonogram

Týden Přednáška/Cvičení
1. Zopakování podmínek nepodmíněné matematické optimalizace.
2. Podmíněná optimalizace. Kuhnovy Tuckerovy podmínky. Lagrangeovy multiplikátory.
3. Numerické metody jednorozměrné minimalizace.
4. Numerické metody nultého řádu pro vícerozměrnou minimalizaci.
5. Numerické metody prvního řádu pro vícerozměrnou minimalizaci. Newtonova metoda.
6. Zohlednění omezujících podmínek. Metoda pokut. Metoda projekce gradientu.
7. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Pseudoinverzní matice.
8. Ladění parametrů mechanických soustav. Metoda lineární aproximace.
9. Aplikace na torzní soustavy.
10. Cílové funkce a omezení při optimalizaci kmitavých mechanických soustav.
11. Spektrum odezvy a jeho výpočet. Potlačení přechodové odezvy.
12. Matematická a fyzikální kondenzace. Modální redukce. Guyanova redukce.
13. Redukce soustav složených z podsoustav. Využití vedlejších tvarů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit úlohu podmíněné optimalizace zadané funkce analytickými metodami
  • pro konkrétní úlohu snížení dynamického zatížení soustavy sestavit cílovou funkci, omezující podmínky a navrhnout metodu řešení optimalizační úlohy
  • provést modální analýzu a analýzu citlivosti konkrétní kmitavé soustavy
  • provést redukci počtu stupňů volnosti konkrétní kmitavé soustavy

Podmínky zápočtu

Zpracování semestrální práce

Zkouška

100% ústní zkouška

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička