Železobetonové konstrukce 1 - KME/ŽBK

Rozvrhové akce

Harmonogram

1. Přehled technologie betonu. Betonové a železobetonové konstrukce, historický přehled návrhových metod železobetonových konstrukcí.
2. Současná metodika návrhu železobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1992
3. Statické působení železobetonových konstrukcí. Napjatostní stádia a metody navrhování. Mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti a mezní stavy trvanlivosti
4. Idealizace konstrukcí, výpočet účinků zatížení, lineárně pružná analýza, plastická analýza
5. Nosníky namáhané ohybovým momentem, teorie ohybu, obdélníkový průřez jednostranně a oboustranně vyztužený, T-průřez, průřez obecného tvaru, šikmý ohyb
6. Nosníky namáhané posouvající silou a kroucením, způsob porušení smykem, příhradová analogie, uspořádání smykové a podélné výztuže z hlediska smyku a kroucení, smykové porušení desek
7. Prvky namáhané normálovou silou a ohybovým momentem, základní předpoklady, interakční diagramy, normálová síla působící v ose souměrnosti a normálová síla působící mimo osu souměrnosti, uspořádání výztuž
8. Štíhlé tlačené prvky, chování osamělých štíhlých tlačených prvků, štíhlé konstrukce, metody vyšetřování účinků druhého řádu
9. Poruchové oblasti. Metoda příhradové analogie, principy modelování. Příklady modelů. Mezní stavy protlačení desky, krátké konzoly sloupů a průvlaků.
10. Použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Chování konstrukcí za provozního stavu. Kontrola použitelnosti konstrukcí. Mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření
11. Konstrukční zásady vyztužení, kotvení výztuže, stykování výztuže, zabudované prvky,
12. Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu, prefabrikované železobetonové konstrukce.
13. Navrhování železobetonových konstrukcí na účinky požáru

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semstrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování konkrétních konstrukčních prvků

Poznámky:

Doporučená literatura

Ke stažení