Železobetonové konstrukce 2 - KME/ŽB2

Rozvrhové akce

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1.  Idealizace a modelování konstrukcí, globální analýza - prostorová stabilita, metody analýzy: lineárně pružnostní analýza, redistribuce vnitřních sil, výpočet podle plasticity, analýza účinků 2. řádu
2. Prostorová tuhost budov, ztužující stěny a jádra, konstrukce vícepodlažních budov, spáry mezi konstrukcemi
3. Deskové a hřibové stropy, železobetonové desky nosné v jednom směru
4. Stěnové konstrukce, stěnové nosníky, schodiště
5. Základové konstrukce, patky zdí, základy sloupů a pilířů
6. Základové pasy, základové desky, základový rošt
7. Jednopodlažní průmyslové haly, konstrukční uspořádání a typizace hal, zatížení a statické charakteristiky průmyslových hal
8. Konstrukční systémy prefabrikovaných hal, ukázky vazníkové a bezvazníkové aplikace
9. Prefabrikáty a montované konstrukce, navrhování a základní požadavky, materiály, požadavky na trvanlivost, analýza konstrukce, pravidla pro konstrukční uspořádání, výrobkové normy pro dílce
10. Prefabrikované stěnové systémy vícepodlažních budov, jejich charakteristika, skladba a modulová koordinace, prostorová stabilita a tuhost konstrukce, prvky a díly nosné konstrukce, schodiště, styky stěnových systémů
11. Předpjaté betonové konstrukce, ohybová únosnost předpjaté konstrukce, způsoby předpínání betonových konstrukcí, materiály, technologie, navrhování
12. Účinky předpětí na prvky a konstrukce, statická analýza předpjatých betonových konstrukcí, zřetel na fáze výstavby, návrh předpětí, požární odolnost
13. Opakování a shrnutí

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování konkrétních konstrukčních prvků

Doporučená literatura

Ke stažení