Historie katedry

Kořeny katedry mechaniky ZČU v Plzni sahají k počátkům technického vysokého školství v západočeském regionu, kdy 17. října 1949 byla zahájena výuka strojního a elektrotechnického inženýrství. Se vznikem Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni byla 1. října 1953 založena Katedra mechaniky a pružnosti vedená prof. Dr. Ing. Miroslavem Šejvlem, DrSc. V roce 1963 byla katedra rozdělena na Katedru aplikované mechaniky pod vedením prof. Ing. Jana Bukovského a na Katedru pružnosti a pevnosti pod vedením prof. Ing. Miroslava Čapka, DrSc.

K větším strukturálním a personálním změnám na VŠSE v Plzni došlo v roce 1972, kdy pod vedením prof. Ing. M. Čapka, DrSc. vznikla Katedra materiálu a pružnosti, členěná na oddělení materiálu, na oddělení mechaniky a na oddělení pružnosti a pevnosti. V roce 1983 se z oddělení materiálu vytvořila samostatná katedra, a tak znovu po 20 letech obnovila katedra svou původní strukturu i název. Ve vedení katedry v roce 1986 vystřídal prof. Ing. M. Čapka, DrSc. prof. Ing. František Plánička, CSc., který ji vedl až do založení nové Fakulty aplikovaných věd v roce 1990.

prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc.
prof. Ing. František Plánička, CSc.
prof. Ing. František Plánička, CSc.

Rozhodnutí o začlenění katedry mechaniky do nově vzniklé Fakulty aplikovaných věd nebylo jednoduché. Tradice sounáležitosti s obory strojního inženýrství na vysokých školách v bývalém Československu, dosavadní úspěšná spolupráce se strojírenskou průmyslovou praxí a více než čtyřicetileté působení na Fakultě strojní VŠSE v Plzni byly nakonec převáženy nabídkou vytvoření a garantování nového zaměření počítačová mechanika v rámci nově akreditovaného studijního oboru Matematicko – fyzikální inženýrství. V prostředí nové fakulty s teoretickými obory technického a přírodovědného zaměření si tak katedra mechaniky pod vedením prof. Ing. Vladimíra Zemana, DrSc. začala budovat své postavení a prohlubovat spolupráci s novými pracovišti. Následujících patnáct let bylo obdobím dynamického rozvoje pracoviště spojeného s koncipováním studijního oboru Mechanika, který katedra garantovala ve tříletém bakalářském a ve dvouletém navazujícím magisterském studiu. Katedra v té době dále garantovala a dosud garantuje obor Aplikovaná mechanika v doktorském studijním programu. Paralelně s rozvojem studijních oborů byla na katedře mechaniky rozvíjena vědecko-výzkumná činnost zaměřená do oblastí dynamiky, lomové mechaniky, biomechaniky a mechaniky mikrostruktur.

prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

S rozvojem studijních oborů byla zásadně změněna koncepce výuky mechaniky. Do výuky byly nově zařazeny předměty založené na moderních výpočtových a experimentálních metodách, které vyžadují hlubší znalosti matematiky a výpočtových systémů. V roce 1995 katedra zahájila výuku ve specializaci Biomechanika a v roce 2001 ve specializaci Průmyslový design. Obě specializace byly výrazně interdisciplinární. První z nich byla zaměřená na matematické modelování svalových tkání a jejich interakci s tělními tekutinami, byla teoreticky náročná a atraktivní zejména pro matematicky fundované a badatelsky orientované studenty. Interfakultní specializace Průmyslový design, zajišťovaná společně s Katedrou konstruování strojů Fakulty strojní a s Ústavem umění a designu (dnes Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara) ZČU v Plzni, byla orientována na navrhování průmyslových výrobků s důrazem na jejich estetickou stránku. Zde se uplatnili především technicky orientovaní studenti, zdatní v počítačovém modelování.

Od 1. ledna 2005 se katedra mechaniky, posílená o pracovníky bývalého Ústavu mezioborových studií, stala řešitelem nového pětiletého výzkumného záměru „Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů“. Díky tomu byly na katedře vytvořeny podmínky pro to, aby vedle oddělení mechaniky a oddělení pružnosti a pevnosti mohlo vzniknout nové, třetí oddělení mechaniky mikrostruktur orientované na vědecko-výzkumnou činnost.

Po patnácti letech od založení Fakulty aplikovaných věd se k 1. červenci 2005 stal novým vedoucím katedry mechaniky prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., který předtím vedl oddělení pružnosti a pevnosti, a vystřídal tak na dosavadním postu prof. Ing. Vladimíra Zemana, DrSc.

Od roku 2008 garantuje katedra mechaniky tříletý bakalářský studijní program Počítačové modelování v technice s obory Počítačové modelování a Výpočty a design. Krátce na to se katedra stává i garantem ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Počítačové modelování v inženýrství s obory Aplikovaná mechanika, Dynamika konstrukcí a mechatronika a Výpočty a design. Katedra mechaniky tak získává vlastní studijní programy.
S rokem 2008 je spjata ještě jedna významná událost z historie katedry. V souvislosti se vznikem oboru Stavitelství na Fakultě aplikovaných věd vzniklo na Katedře mechaniky čtvrté oddělení, oddělení stavitelství. Od roku 2010 pak katedra garantuje obor Stavitelství, který spadá do bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, a od roku 2012 přímo garantuje navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství s oborem Stavitelství.
Katedra mechaniky také dlouhodobě garantuje v rámci  doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika obor Aplikovaná mechanika. Od roku 1993 toto studium úspěšně absolvovalo několik desítek studentů, z nichž 21 získalo prestižní ocenění; Babuškova cena, cena prof. Valenty a prof. Čiháka v biomechanice, cena Siemens, cena České nukleární společnosti a cena rektora ZČU v Plzni.

Od září roku 2017 se stal novým vedoucím katedry mechaniky doc. Jan Vimmr, Ph.D. V období předchozích dvanácti let, kdy byl vedoucím prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., se dařilo rozvíjet katedru nejen po stránce vzdělávací, ale díky pravidelnému získávání projektů a grantů i po stránce výzkumné a vědecké. Od roku 2012 je katedra mechaniky postupně zapojena do řešení evropského projektu OP VaVpI Nové technologie pro informační společnost, kde je na tomto pracovišti řešen výzkumný program P3 „Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur“.